Izvorišta

Na području Grada Ogulina i Općine Josipdol nalaze se četiri izvorišta koja su zahvaćena za potrebe javne vodoopskrbe. To su: izvorište Zagorska Mrežnica, izvorište Zdiška u Turkovićima, izvorište Kosanović Vrelo u Krakarskom polju i izvorište Bocino Vrelo u Josipdolu.
zagorska-mreznica
Izvorište Zagorska Mrežnica je najveće, nalazi se južno od Ogulina, na području Zagorja Ogulinskog. Zahvaćeno je 1955. godine za potrebe javne vodoopskrbe okolnih naselja s tada dostatnih 56 l/s. Postepeno su vodoopskrbnim sustavom bili dodatno obuhvaćeni i potrošači uz prometnicu Ogulin – Oštarije – Skradnik – Tounj. Sama izgradnja navedenog vodoopskrbnog sustava trajala je od kaptiranja izvora 1955. godine, pa sve do 1964. godine. Naknadno je mreža još proširena i na sustav su priključeni i potrošači u okolnim gravitirajućim naseljima tadašnjeg vodoopskrbnog sustava. Izgradnjom HE Gojak, odnosno akumulacijskog jezera Sabljaci potaknuta je izgradnja i značajno proširenje vodoopskrbne mreže, čime rastu i potrebe za količinom crpljenja na samom izvorištu.
Izvršena je značajna rekonstrukcija samog vodoopskrbnog sustava. Proračunom je određena potrebna količina crpljenja od 120 l/s, odnosno dvostruka količina u odnosu na početno razdoblje. Trenutno je ukupna duljina vodovodne mreže vodoopskrbnog sustava “Zagorje” 218.927 m’ sa 4.993 priključaka. Vodopravnom dozvolom iz 2005. godine dozvoljeno je crpljenje od najviše 200 l/s, odnosno do maksimalno 6.100.000 m3/godinu.
Crpilište se nalazi na lokaciji prirodnog izvora. U crpnoj stanici su ugrađene tri crpke kapaciteta 92 l/s, s mogućnošću dizanja od 95 m.
Nakon kloriranja automatskim klorinatorom na samom crpilištu, voda odlazi prema vodospremi Kolići kapaciteta 1.100 m3 i dalje prema potrošačima.
Izvoriste-zdiska

Izvorište Zdiška u Turkovićima nalazi se u slivu Gornje Dobre, koja je prije izgradnje sustava HE Gojak prirodno ponirala u Đulinom ponoru u Ogulinu. Pokriva vodoopskrbu zapadnog dijela grada Ogulina i prigradskih naselja. Zahvaćeno je za potrebe javne vodoopskrbe već 1847. godine i činilo je osnovu Ogulinskog vodovoda do zahvata Zagorske Mrežnice. Današnji izgled crpilište dobiva rekonstrukcijom izvedenom 1928. godine. Već u početku, izvorište Zdiška je bilo zahvaćeno s oko 15 l/s, što je bilo dostatno za tadašnje potrebe Ogulina.
I danas izvor se crpi s istom količinom. Vodopravnom dozvolom iz 2000. godine dozvoljeno je crpljenje od maksimalno 16 l/s, odnosno do maksimalno 504.576 m3/godinu.
Crpna stanica se nalazi uz sam krški izvor. Ugrađene su dvije crpke kapaciteta po 15 l/s. Crpke imaju mogućnost dizanja vode od 65,8 m. Iz crpilišta voda se odvodi prema vodospremi Turkovići zapremine 500 m3, iz koje se dalje gravitacijom opskrbljuje dio Ogulina i usputna naselja prema gradu. Ukupna duljina vodoopskrbne mreže iz vodocrpilišta Zdiška u Turkovićima prema krajnjim potrošačima iznosi 25.856 m’ sa 690 priključaka.
Izvoriste-kosanovic-vrelo
Izvorište Kosanović Vrelo nalazi se na rubu Krakarskog polja. Kaptažni zahvat je izveden bunarski u glavnoj pukotini iz koje je prirodno izvirala voda. To je napravljeno s ciljem povećanja kapaciteta crpljenja tijekom sušnih razdoblja. Kapacitet crpilišta je oko 5 l/s, što je dovoljno za zadovoljenje potreba vodoopskrbe naselja uz cestu D-32. Ugrađena je 1 potopna crpka kapaciteta 500 l/min (8,3 l/s) s mogućnošću dizanja od 92 m.
Iz izvorišta se voda provodi prema obližnjoj vodospremi Samozid, kapaciteta 500 m3, koja se nalazi iznad naselja Kosanovići. Od vodospreme dalje je sustav gravitacijski, a ukupna duljina vodoopskrbnog sustava iznosi 38.205 m’ sa 358 priključaka.
izvoriste-bocino-vrelo

Izvorište Bocino Vrelo pojavljuje se ispod brda Podveljun koje se može smatrati istočnim završetkom planinskog masiva Velike Kapele. Kaptirano je 1951. godine. Rekonstruirano je od 1976 – 1986. godine. Izgrađena je nova crpna stanica, tlačni i gravitacioni vod i vodosprema. Izdašnost izvora od 28 – 56 l/s. Ugrađene su tri više stepene centrifugalne crpke kapaciteta 17 l/s. Iz crpilišta voda se odvodi prema vodospremi kapaciteta 1000 m3 iz koje se dalje gravitacijom opskrbljuje Općina Josipdol.
Ukupna duljina vodoopskrbne mreže iz vodocrpilišta Bocino Vrelo u Josipdolu prema krajnjim potrošačima iznosi 97.088 m’ sa 1.637 priključaka. Vodopravnom dozvolom iz 2000. godine dozvoljeno je crpljenje od maksimalno 30 l/s, odnosno do maksimalno 946.080 m3/godinu.

Skip to content