Vodoopskrbni sustav

ogulin vodovod

 

Specifikacija cijevovodnog materijala ugrađenog u sustav vodovoda Ogulin

Podsustav Turkovići ima ukupno: 7519m LjŽ, 2595m AC, 1122m POC, 5540m Alkaten i 110m PEHD cijevovoda.

Podsustav Zagorje ima ukupno: 37335m LjŽ, 10844m AC, 7615m POC, 39677m Ductil, 20183m PVC, 1882m Tesal, 14234m Alkaten i 8961m PEHD cijevovoda.

Podsustav Drežnica ima ukupno: 30195m PVC, 2349m Alkaten i 1007m PEHD cijevovoda.

Podsustav Josipdol ima ukupno: 32057m LjŽ, 17409m AC, 1953m POC, 10763m PVC, 5880m Alkaten i 9104m PEHD cijevovoda.

Podsustav Tounj ima ukupno: 4223m LjŽ, 1256m BA, 2259m POC i 5549m PEHD cijevovoda.

 

VODOOPSKRBNI SUSTAV OGULIN

Vodoopskrbni sustav Ogulin temelji se na izvorištu Zagorska Mrežnica i crpnoj stanici odakle se voda dovodi do VS Kolići (1100 m3, 400 m.n.v.), zatim sjeverno do predjela Sv. Nedelja gdje se grana u dva kraka. Jednim se krakom voda doprema do VS Stabarnica (350 m3, 373 m.n.v.), a drugim krakom do VS Gavani (1500 m3, 378 m.n.v.). VS Gavani spojena je s gradskom vodoopskrbnom mrežom grada Ogulina. VS Stabarnica služi kao referentna točka za cjevovod Oštarije-Kamenica Skradnička-Tounj te kao poveznica s josipdolskim sustavom putem PVC cjevovoda od Oštarija do Josipdola gdje se spaja na odvodni vod iz VS Josipdol (1000 m3, 400 m.n.v.). VS Josipdol napaja se vodom putem crpnih agregata s izvorišta Bocino Vrelo. Također, VS Stabarnica ishodište je i magistralnog cjevovoda Sjever sa spojem na VS Razdolje (400 m3, 335 m.n.v.). Gradska opskrbna mreža Grada Ogulina izvedena je od različitih materijala i cjevovoda različitih profila. Okosnicu čini lijevani željezni cjevovod DN 150 mm koji prolazi kroz centar grada povezujući sustav Turkovići sa sustavom temeljenim na Zagorskoj Mrežnici, preko VS Gavani.

VODOOPSKRBNI SUSTAV TURKOVIĆI

Vodoopskrbni sustav Turkovići temelji se na izvorištu Zdiška i crpnoj stanici odakle se voda tlačnim cjevovodom dovodi do VS Turkovići (500 m3, 376 m.n.v.), a zatim se grana u dva kraka. Jugozapadni krak se proteže uz rijeku Dobru prema Ogulinu. Okosnica mu je lijevani željezni cjevovod, promjera 150 mm, duljine 6 km i služi za opskrbu naselja: Turkovići Ogulinski, Puškarići, Marković selo, Sv. Petar i dio grada Ogulina. Sjeverni krak se od VS Turkovići proteže uz državnu prometnicu Ogulin-Vrbovsko i opskrbljuje naselje Hreljin Ogulinski.

VODOOPSKRBNI SUSTAV DREŽNICA

Vodoopskrbni sustav Drežnica izrazito je lokalni vodoopskrbni sustav, smješten je jugozapadno od grada Ogulina u naselju Drežnica. Izgrađen je u svrhu snabdijevanja vodom područja unutar naselja Drežnica. Sustav se snabdijeva s izvorišta Kosanović Vrelo gdje je ugrađena crpka kojom se voda tlačnim cjevovodom dovodi do VS Samozid (500 m3). Okosnicu sustava čini gravitacijski PVC cjevovod DN 150 mm koji se od VS Samozid pruža do naselja Radojčići, a zatim prati trasu državne ceste do naselja Zrnići.

VODOOPSKRBNI SUSTAV JOSIPDOL

Vodoopskrbni sustav Josipdol temelji se na izvorištu Bocino Vrelo i crpnoj stanici odakle se voda tlačnim cjevovodom dovodi do VS Josipdol (1000 m3), a zatim se gravitacijskim cjevovodom opskrbljuju potrošači općine Josipdol. Osnovicu vodoopskrbnog sustava Josipdol čini trokut Oštarije – Josipdol – Skradnik. Dionica od Oštarije do Skradnika izgrađena je u sklopu izgradnje međumjesnog vodovoda „Oštarije – Kamenica – Tounj“ i Ogulin. Proteže se uz županijsku cestu do općine Tounj. Dionica od Josipdola do Oštarija izgrađena je zajedno s građenjem novog josipdolskog vodovodnog sustava. Vodovod se od Josipdola do Oštarija proteže uz državnu cestu D‐42. Dionica od Josipdola do Skradnika, također je izvedena tijekom izgradnje novog josipdolskog sustava i proteže se uz državnu cestu D‐23.

VODOOPSKRBNI SUSTAV PLAŠKI

Vodoopskrbni sustav Plaški temelji se na vodocrpilištima Dretulja te Komadinovo, Ljeskovo i Studeno Vrelo. Vodocrpilište Dretulja sagrađeno je na samom izvoru rijeke Dretulje odakle se crpkama voda tlačnim cjevovodom dovodi do VS Kosanjak (150 m3), a zatim gravitacijskim cjevovodom do potrošača. Izvorišta Studeno, Ljeskovo i Komadinovo Vrelo (kapacitet: 14,5 l/s) nalaze se u podnožju masiva Mala Kapela te gravitacijski pune VS Gradinu (800 m3). Vodoopskrbni sustav Plaški je tehnički samostalni sustav. Postojeća vodovodna opskrbna mreža pokriva sedam od osam naselja općine Plaški i dio općine Josipdol i to: Latin, Pothum Plaščanski, Plaški, Lapat, Janja Gora, Jezero i Međeđak, a u općini Josipdol naselja Istočni Trojvrh i Vojnovac.

VODOOPSKRBNI SUSTAV LIČKA JESENICA

Vodoopskrbni sustav Lička Jesenica temelji se na izvorištu Malo Vrelo koje se nalazi na 480 m.n.v., 3 km južno od Ličke Jesenice. Na izvoru Malo Vrelo voda se zahvaća s dvije crpke koje tlačnim cjevovodom dopremaju vodu na VS Lička Jesenica (150 m3). Do prve prekidne komore vodi lijevano-željezni cjevovod DN 125, kroz napuštenu vojarnu i uz željezničku postaju Ličke Jesenice. Iz prekidne komore, preko pruge odlazno, ide PEHD cjevovod nazivnog promjera D110 za naselje Lička Jesenica. Uz željezničku prugu nastavlja lijevano-željezni cjevovod preko jedne prekidne komore do VS Begovac. Iz VS Begovac u razvodnom oknu, zbog dotrajalosti je blindiran odlazni cjevovod za naselje Blata, a odlazi PEHD DN90 za naselje Begovac.

VODOOPSKRBNI SUSTAV SABORSKO

Vodoopskrbni sustav Saborsko temelji se na izvorištima Točak i Čevrkalo i crpnoj stanici, koja na temelju plovne sklopke (minimalni i maksimalni nivo) puni VS Alan (400 m3, 698 m.n.v.) otkuda je izgrađena gravitacijska razvodna mreža za opskrbu naselja Saborsko. Navedeni vodoopskrbni sustav zadovoljava trenutne potrebe opskrbe vodom stanovništva naselja Saborsko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone sanitarne zaštite izvorišta na području Grada Ogulina.pdf

Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta Zdiška; Zagorska Mrežnica; Vrelo i Kosanović vrelo.pdf

Karta zona sanitarne zaštite.jpg

Skip to content