Odluke Skupštine i NO

Sjednice skupštine

Dana 27.02.2023. godine održana je Skupština trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin.

Na sjednici su donijete sljedeće Odluke:

TOČKA 1.

Prihvaća se Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023. godinu

TOČKA 2.

Prihvaća se Financijski plan za 2023. godinu

 

Dana 09.05.2023. godine održana je Skupština trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin.

Na sjednici su donijete sljedeće Odluke:

TOČKA 1.

Prihvaća se rebalans poslovnog plana za 2023. godinu

 

Dana 26.06.2023. godine održana je Skupština trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin.

Na sjednici su donijete sljedeće Odluke:

             TOČKA 1.

 1. Prihvaća se izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za 2022. godinu
 2. Donosi se odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu. Gubitak poslovne 2022. godine biti će pokriven iz zadržane dobiti prethodnih razdoblja.
 3. Donosi se Odluka o utvrđivanju godišnjih Financijskih izvještaja koji čine: bilanca, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijske izvještaje.

TOČKA 2.

Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2022. godini.

 

Dana 22.12.2022. godine održana je Skupština trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin.

Na Skupštini su donijete sljedeće Odluke: 

TOČKA 1.

Prihvaća se podneseno Izvješće o prikupljenim sredstvima naknade za razvoj na području grada Ogulina

TOČKA 2.

Sredstva prikupljena od naknade za razvoj prenamijenjuju se za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije komunalnih vodnih građevina sustava javne vodoopskrbe, javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, za izradu projektne i tehničke dokumentacije i troškove stručnog nadzora.

TOČKA 3.

Naknada koja pripada članovima Nadzornog odbora isplaćivati će se po održanoj sjednici i to u iznosu: 2.000,00 kuna (EUR: 265,45) za članove Nadzornog odbora i 2.500,00 kuna (EUR: 331,81) za predsjednika Nadzornog odbora sa primjenom od 01.01.2023. godine.

 

 

Dana 10.06.2022. godine održana je Skupština Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin.

Na Skupštini su donijete slijedeće odluke:

 

Točka 1.

 

Prihvaća se Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za 2021. godinu

Na prijedlog Uprave društva, utvrđuju se godišnja financijska izvješća za 2021. godinu:

bilanca

račun dobiti i gubitka

bilješke uz financijske izvještaje

 

Temeljem utvrđenih financijskih izvještaja, ostvareni gubitak za 2021. godinu u iznosu od 388.268,09 kuna, pokriti će se iz zadržane dobiti prethodnih razdoblja

 

Točka 2.

Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu

 

Točka 3.

Prihvaća se Odluka o naknadi za razvoj

 

 

 

Dana 23.3.2022. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Na Skupštini je donijeta slijedeća ODLUKA:

 

 1. Prihvaćaju se Opći uvjeti isporuke vodnih usluga

 

 

 

Z A P I S N I K

Sa Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin

održane dana 05.10.2021. godine sa početkom u 8,00 sati u prostorijama

Društva u Ogulinu, ulica I.G.Kovačića br. 14

 

Skupštini nazočni: predsjednik Skupštine Dalibor Domitrović, članovi: Dragan Rudančić, Pero Damjanović, Marko Bićanić, Ivica Sopek, direktor Društva Bojan Prebežić i zapisnik vodila Klara Biondić

Skupštinu društva otvorio je predsjednik Skupštine Dalibor Domitrović, pozdravio sve nazočne, te predložio slijedeći

 

DNEVNI RED

1. Razrješenje članova Nadzornog odbora ispred osnivača Grada Ogulina,

2. Razrješenje člana prije isteka mandata ispred Općine Josipdol

3. Imenovanje članova Nadzornog odbora ispred osnivača Grada Ogulina

4. Imenovanje člana Nadzornog odbora ispred Općine Josipdol

5. Različito

 

TOČKA 1.

Predsjednik Skupštine upoznaje nazočne da je Gradsko vijeće grada Ogulina na svojoj sjednici održanoj dana 03.09.2021. godine donijelo Odluku o predlaganju kandidata za izbor članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin ispred osnivača Grada Ogulina.

Slijedom toga, potrebno je donijeti Odluku o razrješenju dosadašnjih članova NO ispred osnivača Grada Ogulina i to: Ivan Vuković, Željko Tonković i Mira Turković a temeljem odredbe članka 11. st.4. Društvenog ugovora o osnivanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin-potpuni tekst od 03.12.2019. godine.

 

Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

 

O D L U K U

AD/1. Radi isteka četverogodišnjeg mandata, a temeljem Odluke Gradskog vijeća grada Ogulina Klasa: 023-01/21-01/109. Urbroj: 2133/02-02-21-1. na sjednici održanoj dana 03. rujna 2021. godine, a zbog predlaganja novih članova NO prestaje važiti Odluka o predlaganju kandidata za izbor člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin.

Sa danom 05.10.2021. godine ispred osnivača grada Ogulina razrješuju se dosadašnji članovi Nadzornog odbora

1. IVAN VUKOVIĆ , iz Ogulina, Škrile I/45, OIB 16215869616,

2. ŽELJKO TONKOVIĆ, iz Svetog Petra, Sveti Petar 96 E, OIB 36941064733,

3. MIRA TURKOVIĆ, iz Ogulina, Pešćenica 54, OIB 61144867832

 

TOČKA 2.

Predsjednik Skupštine upoznaje nazočne da je Općinsko vijeće općine Josipdol na svojoj sjednici održanoj dana 17. rujna 2021. godine donijelo Odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin ispred Općine Josipdol. Slijedom toga, potrebno je donijeti Odluku o razrješenju dosadašnjeg člana NO, prije isteka mandata ispred Općine Josipdol i to Boris Ilovača a temeljem odredbe članka 11. st.4. Društvenog ugovora o osnivanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin-potpuni tekst od 03.12.2019. godine.

Skupština Društva jednoglasno donosi slijedeću

 

O D L U K U

AD/2. Prije isteka četverogodišnjeg mandata, a temeljem Odluke Općinskog vijeća općine Josipdol Klasa: 021-05/21-01/06. Urbroj:2133/13-04-21-14 na sjednici održanoj dana 17. rujna 2021. godine, a zbog predlaganja novog člana NO prestaje važiti Odluka o predlaganju kandidata za izbor člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin. Sa danom 05.10.2021. godine ispred općine Josipdol razrješuje se dosadašnji član Nadzornog odbora

1. Boris Ilovača, Oštarije, Oštarije 236A, OIB: 35721003321

 

TOČKA 3.

Predsjednik Skupštine iznosi da je Gradsko vijeće grada Ogulina na svojoj sjednici održanoj 03. rujna 2021. godine donijelo Odluku o predlaganju kandidata za izbor članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin Klasa: 023-01/21-01/109 Urbroj: 2133/02-02-21-1. te za članove Nadzornog odbora predložilo Ivana Vukovića, Željka Tonkovića i Miru Turković ispred osnivača grada Ogulina.

Temeljem odredbe članka 11.st.4.Društvenog ugovora o osnivanju Društva, članove Nadzornog odbora ispred osnivača grada Ogulina imenuje Skupština Društva na vrijeme od četiri (4) godine,

pa je slijedom naprijed iznijetog jednoglasno donijeta

 

O D L U K A

AD/3. Za članove Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Ogulin ispred osnivača Grada Ogulin, a na vrijeme od četiri (4) godine počam

Od 05.10.2021. godine imenuju se:

 

1. IVAN VUKOVIĆ , iz Ogulina, Škrile I/45, OIB 16215869616,

2. ŽELJKO TONKOVIĆ, iz Svetog Petra, Sveti Petar 96 E, OIB 36941064733,

3. MIRA TURKOVIĆ, iz Ogulina, Pešćenica 54, OIB 61144867832

 

TOČKA 4.

Predsjednik Skupštine iznosi da je Općinsko vijeće općine Josipdol na svojoj sjednici održanoj 17. rujna 2021. godine donijelo Odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin Klasa: 021-05/21-01/06 Urbroj: 2133/13-04-21-14. te za člana Nadzornog odbora predložilo Miljenka Božičević ispred općine Josipdol.

Temeljem odredbe članka 11.st.4.Društvenog ugovora o osnivanju Društva, članove Nadzornog odbora ispred općine Josipdol imenuje Skupština Društva na vrijeme od četiri (4) godine,

pa je slijedom naprijed iznijetog jednoglasno donijeta

 

O D L U K A

AD/4. Za člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Ogulin ispred općine Josipdol, a na vrijeme od četiri (4) godine počam

Od 05.10.2021. godine imenuju se:

1. Miljenko Božičević, Oštarije, Josipdol Lug 287 A, OIB: 70037360913

 

 

 

 

 

Dana 06.07.2021. godine održana je Skupština Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin.
Na skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

  Točka 1.

– Prihvaća se Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2020. godinu.
– Na prijedlog Uprave Društva utvrđuju se godišnja Financijska izvješća za 2020. godinu:

– bilanca,
– račun dobiti i gubitaka,
– bilješke uz financijske izvještaje

–  Temeljem utvrđenih financijskih izvještaja iskazana dobit poslije oporezivanja za 2020. godinu u iznosu od 60.588,26 kn raspoređuje se u zadržanu dobit.

Točka 2.  

    Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora za  2020. godinu

 

Dana 01.12.2020. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini je donijeta slijedeća ODLUKA:

1. ODLUKA O PRIPAJANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA VEKS d.o.o. TRGOVAČKOM DRUŠTVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Članak 1.

Pripojeno Društvo VEKS d.o.o. za usluge, Plaški (Općina Plaški) Svete Ane 18, upisano u registar Trgovački sud u Zagrebu – stalna služba u Karlovcu pod brojem MBS: 020033877, OIB: 65o62062306, Koje zastupa direktor Anita Puškarić, OIB: 00693429126 Pripaja se društvu VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću, Ogulin (Grad Ogulin) Ivana Gorana Kovačića 14, upisano u registar Trgovački sud u Zagrebu – stalna služba u Karlovcu pod brojem MBS: 020026844, OIB: 75422440757, kao društvu preuzimatelju (u daljnjem tekstu: Društvo Preuzimatelj).

OPĆINA PLAŠKI, OIB: 74736628477, kao jedini imatelj udjela Pripojenog Društva odobrava i suglasan je s odredbama Ugovora o pripajanju sklopljenim dana 01.12.2020. (prvog prosinca dvijetisućedvadesete) godine, u obliku javnobilježničke isprave, između Društva Preuzimatelja i Pripojenog Društva, u cijelosti.

Članak 2.

Sva imovina Pripojenog Društva, kao i njegova prava i njegove obveze prenose se u ovom postupku pripajanja na Društvo Preuzimatelja.

Predmetnim pripajanjem tvrtka, sjedište, uprava, temeljni kapital i predmet poslovanja Društva Preuzimatelja ostaju nepromijenjenisukladno članku 539. (slovima: petstotinatridesetdevetom) Zakona o trgovačkim društvima, temeljni kapital Društva Preuzimatelja neće se povećati za iznos temeljnog kapitala Pripojenog Društva budući da jedini udio Pripojenog Društva drži i jedan od članova društva društva preuzimatelja

Članak 3.

Sukladno čl. 2. (dva) Ugovora o pripajanju prijenos imovine, prava i obveza sa Pripojenog Društva na Društvo Preuzimatelja interno stupa na snagu dana 01.12.2020. (prvog prosinca dvijetisućedvadesete) godine. Od dana 01.12.2020. (prvog prosinca dvijetisućedvadesete) godine do dana provedbe pripajanja, odnosno do dana upisa pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, u koji je upisano Društvo preuzimatelj, sve radnje i svi postupci Pripojenog Društva smatrati će se poduzetim za račun Društva Preuzimatelja.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu na dan njezina donošenja te se istoj prilaže Ugovor o pripajanju od dana 01.12.2020. (prvog prosinca dvijetisućedvadesete) godine.

Ad 3. Donošenje Odluke o odricanju prava na pobijanje Odluke o odobravanju Ugovora o pripajanju društva

Kako nema zainteresiranih za raspravu predsjedavajući utvrđuje da je Skupština Društva jednoglasno donijela slijedeću

ODLUKU

Izjavljujemo da se odričemo prava na pobijanje Odluke o odobravanju Ugovora o pripajanju društva od 01.12.2020. (prvog prosinca dvijetisućedvadesete), sklopljenog između Pripojenog društva i društva VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., kao društva preuzimatelja.


Dana 18.08.2020. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za 2019. godinu.
2. Temeljem utvrđenih financiskih izvještaja iskazana dobit poslije oporezivanja za 2019. godinu u iznosu od 85.867,15 kn raspoređuje se u zadružnu dobit.
3. Na prijedlog Uprave Društva utvrđuju se godišnja Financiska izvješća za 2019. godinu:
– bilanca,
– račun dobiti i gubitka,
– bilješke uz financijske izvještaje.


Dana 12.12.2019. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Grad Ogulin, OIB 58264108511, Ogulin, B.Frankopana 11. prenosi svoj poslovni udio nominalne vrijednosti od 19.200,00 kuna na Općinu Saborsko OIB 97869213325, Saborsko, Senj 44.
2. Grad Ogulin, OIB 58264108511, Ogulin, B.Frankopana 11. prenosi svoj poslovni udio nominalne vrijednosti od 76.800,00 kuna, na Općinu Plaški OIB 74736628477 Plaški, 143. Domobranske pukovnije 5.
3. Temeljem donijete Odluke o prijenosu poslovnog udjela na Općinu Saborsko sklopit će se Ugovor o prijenosu poslovnog udjela na Općinu Saborsko, a za potpisivanje Ugovora o prijenosu poslovnog udjela zadužuje se Gradonačelnik grada Ogulina.
4. Temeljem donijete Odluke o prijenosu poslovnog udjela Grada Ogulina na Općinu Plaški sklopit će se Ugovor o prijenosu poslovnog udjela na Općinu Plaški, a za potpisivanje istog Ugovora o prijenosu poslovnog udjela zadužuje se Gradonačelnik grada Ogulina.


Dana 27.11.2019. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Društvo raspolaže temeljnim kapitalom u iznosu od 2.060.800,00 kuna i unesen je u društvo u cijelosti u novcu, stvarima i pravima, a utvrđen je po knjigovotstvenoj vrijednosti iskazanoj u bilanci stanja na dan 31.12.1995. godine sukladno Odluci o osnivanju.
Članovi Društva drže poslovne udjele kako slijedi:
1.) GRAD OGULIN, OIB 58264108511, Ogulin, Bernardina Frankopana 11, imatelj je jednog poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 1.922.700,00 kuna, unesen u cijelosti u novcu, stvarima i pravima.
2.) OPĆINA JOSIPDOL, OIB 65506283455, Josipdol, Ogulinska 12, imatelj je jednog poslovnog udjela u nominalnom iznosu 98.700,00 kuna, unesen u cijelosti u novcu, stvarima i pravima.
3.) OPĆINA TOUNJ, OIB 55680038973, Tounj, Linije 3/B, imatelj je jednog poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 39.400,00 kuna, unesen u cijelosti u novcu, stvarima i pravima.
Članovi društva imaju 100% udjela u Društvu.
Poslovni udio člana društva u društvu srazmjeran je njegovu ulogu u Društvu.
Član Društva GRAD OGULIN ovom Odlukom dijeli postojeći poslovni udio na 3 (slovima: tri) dijela i temeljem ove Odluke drži u Društvu 3 (slovima: tri) poslovna udijela kako slijedi:
GRAD OGULIN, 58264108511, Ogulin, Bernardina Frankopana 11 imatelj je 3 (slovima: tri) poslovna udjela i to poslovnog udjela pod rednim brojem:
1. (jedan) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 1.820.700,00 kuna, unesen u cijelosti u novcu, stvarima i pravima,
2. (dva) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 76.800,00 kuna, unesen u cijelosti u novcu, stvarima i pravima,
3. (tri) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 19.200,00 kuna, unesen u cijelosti u novcu, stvarima i pravima,
Direktor Društva obvezuje se izmjenu iz ove Odluke provesti u Knjizi poslovnih udjela Društva, te dostaviti Sudskom registru novi popis članova Društva sukladno odredbi čl. 410. Zakona o trgovačkim društvima.

2. Zbog podjele poslovnog udijela Grad Ogulin potrebno je izvršiti izmjene i dopune Društvenog ugovora o osnivanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin od 30.09.2016. godine.
Predmet poslovanja Društva su slijedeće djelatnosti:
– djelatnost javne vodoopskrbe
– djelatnost javne odvodnje.
Osim djelatnosti iz prethodnog stavka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti ako se one u manjem opsegu i uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti. Za provedbu ove Odluke zadužuje se predsjednik Skupštine društva Dalibor Domitrović.


Dana 22.10.2019. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini je donijeta slijedeća ODLUKA:

1. Prihvaća se Izvješće o forenzičkom vještačenju u Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin.


Dana 10.09.2019. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini je donijeta slijedeća ODLUKA:

1. Prihvaća se Izvješće direktora Društva o provedenim radnjama vezano za otkazivanje ugovora o radu u Društvu.


Dana 24.05.2019. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za 2018. godinu.
2. Temeljem utvrđenih financijskih izvještaja iskazana dobit poslije oporezivanja za 2018. godinu u iznosu od 156.051,00 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.
3. Na prijedlog Uprave Društva utvrđuju se godišnja Financijska izvješća za 2018. godinu: bilanca, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijske izvještaje.
4. Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za period 2017. – 2018. godine.


Dana 20.09.2018. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Predsjedniku Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada za njegov rad u visini od 600,00 kuna netto, a članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada za njihov rad u visini od 500,00 kuna netto sa primjenom od 01.10.2018. godine.
2. Trgovačko društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin pokrenut će aktivnosti oko radnji potrebnih za pripajanje vodoopskrbnog sustava Saborsko u Trgovačko društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin.


Dana 24.05.2018. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za 2017. godinu.
2. Temeljem utvrđenih financiskih izvještaja iskazana dobit poslije oporezivanja za 2017. godinu u iznosu od 459.641,98 kune raspoređuje se u zadržanu dobit.
3. Na prijedlog Uprave Društva utvrđuju se godišnja financiska izvješća za 2017. godinu: bilanca, račun dobiti i gubitaka i bilješke uz financijske izvještaje.


Dana 21.09.2017. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Prije isteka četverogodišnjeg mandata, a temeljem Odluke Gradskog vijeća grada
Ogulina Klasa: 023-01/17-01/113. Urbroj: 2133/02-02-17-1. na sjednici održanoj dana
05. rujna 2017. godine, a zbog predlaganja novih članova NO prestaje važiti Odluka o
predlaganju kandidata za izbor člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o. Ogulin (Glasnik Karlovačke županije br. 32/14.).
Sa danom 21.09.2017. godine ispred osnivača grada Ogulina razrješuju se dosadašnji
članovi Nadzornog odbora

1. Ivica Francetić, OIB 47565003737, Desmerice, Ogulin, Desmerice 52 A,
2. Ivica Vuković, OIB 05397946816, Zagorje, Ogulin, Luketići 77 B,
3. Josip Luketić, OIB 75384655721, Ogulin, Podvrh II/42.

2. Za članove Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Ogulin ispred osnivača Grada Ogulin, a na vrijeme od četiri (4) godine počam
od 21.09.2017. godine imenuju se:

1. IVAN VUKOVIĆ OIB 16215869616, Ogulin, Škrile I/45,
2. ŽELJKO TONKOVIĆ OIB 36941064733, Sveti Petar, Sveti Petar 96/e,
3. MIRA TURKOVIĆ OIB 61144867832, Ogulin, Pešćenica 54


Dana 16.05.2017. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za 2016. godinu.
2. Temeljem utvrđenih financiskih izvještaja iskazana dobit poslije oporezivanja za 2016. godinu u iznosu od 252.796,94 kune raspoređuje se u zadržanu dobit,
3. Na prijedlog Uprave Društva utvrđuju se godišnja Financiska izvješća za 2016. godinu: bilanca, račun dobiti i gubitaka i bilješke uz financijske izvještaje.


Arhiva – Sjednice skupštine 2013., 2014., 2015. i 2016.

 

Sjednice Nadzornog odbora

Dana 24.02.2023. godine održana je 5. po redu sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Prijedlog izračuna cijene vodnih usluga – usvojeno
 3. Različito

 

Dana 12.04.2023. godine održana je 6. po redu sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Razrješenje dosadašnje Uprave društva radi isteka mandata – usvojena Odluka o razrješenju Uprave društva
 3. Imenovanje nove Uprave Društva – usvojena Odluka o imenovanju Direktora društva – Bojana Prebežića na vrijeme od četiri godine.
 4. Različito

 

Dana 22.12.2022. godine održana je 4. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

 

 1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora – Usvojeno
 2. Izvješće Direktora o poslovanju Društva u 2022. godini – Usvojeno
 3. Različito

 

Dana 28.07.2022. godine održana je 3. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

 

 1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora – Usvojeno
 2. Rebalans financijskog plana – Usvojeno
 3. Različito

 

Dana 09.06.2022. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora – Usvojeno
 2. Izvješće o poslovanju Društva za 2021. godinu – Usvojeno
 3. Različito

 

Dana 24.03.2022. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora – Usvojeno
 2. Analiza i usvajanje Financijskog plana za 2022. godinu – Usvojeno
 3. Različito

 

 

 

Z A P I S N I K

 

sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora Trgovačkog društva

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, održane dana 07.10.2021. godine

sa početkom  u 8:00 sati u prostorijama Društva

 

 Sjednici nazočni: predsjednik Skupštine društva Dalibor Domitrović, Ivan Vuković, Željko Tonković, Mira Turković, Miljenko Božičević – članovi NO, direktor Društva Bojan Prebežić i zapisnik vodila Klara Biondić. Dubravka Boban – član NO opravdano odsutna.

 Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora otvara i vodi predsjednik Skupštine društva Dalibor Domitrović, pozdravlja sve nazočne pa predlaže slijedeći dnevni red koji je jednoglasno i usvojen:

  

DNEVNI RED

 

  1. liza i usvajanje Zapisnika sa 18-te sjednice Nadzornog odbora
  2. Imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva,
  3. Različito

   

  Predsjednik Skupštine društva Dalibor Domitrović iznosi da temeljem odredbe članka

  1. Društvenog ugovora o osnivanju-potpuni tekst od 03.12.2019. godine, Nadzorni odbor broji pet članova od kojih tri člana predlaže Grad Ogulin, jednog člana Općina Josipdol, a jednog člana izabiru zaposlenici Društva. Članove NO osim predstavnika zaposlenika imenuje Skupština društva na vrijeme od četiri (4) godine.

  Gradsko vijeće grada Ogulina na svojoj sjednici održanoj dana 03.rujna 2021. godine donijelo je Odluku o predlaganju kandidata za izbor članova Nadzornog odbora Društva, te za članove NO ispred grada Ogulina predloženi su Ivan Vuković, Željko Tonković i Mira Turković, što je i usvojeno na sjednici Skupštine društva održanoj dana 05.listopada 2021. godine.

  Predsjednik Skupštine Dalibor Domitrović izražava nadu da će članovi NO imati i ostvarivati dobru poslovnu suradnju kako između sebe, tako i sa Skupštinom društva, Direktorom i zaposlenicima, a sve za dobrobit korisnika usluga za koje je Društvo registrirano.

  Temeljem odredbe članka 15. Društvenog ugovora članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, pa je slijedom toga za predsjednika NO predložen Ivan Vuković, a za zamjenika Željko Tonković što je jednoglasno i usvojeno pa je donijeta

   

  O D L U K A

  AD/1. Za predsjednika Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod i

  kanalizacija d.o.o. Ogulin imenuje se

   

  IVAN VUKOVIĆ,  iz Ogulina, Škrile I/45. OIB 16215869616

   

  1. Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Trgovačkog društva

  Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin imenuje se

   

  ŽELJKO TONKOVIĆ, iz Svetog Petra, Sveti Petar 96 E OIB 36941064733

   

 

 1. Dana 02.07.2021. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:
  1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 17 – te sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno
  2. Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za 2020. godinu – usvojeno
  3. Usvajanje Cjenika pružanja usluga Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin– usvojeno
  4. Različito.

  Dana 26.03.2021. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 16 – te sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
  2. Izvješće o radu za VII –XII 2020. godine – usvojeno
  3. Analiza i usvajanje Financijskog plana za 2021. godinu – usvojeno
  4. Analiza i usvajanje Plana nabave za 2021. godinu – usvojeno
  5. Izvješće o donesenom novom Pravilniku o radu i sistematizaciji radnih mjesta Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o.Ogulin – usvojeno 
  6. Različito.

  Dana 18.08.2020. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 15-te sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
  2. Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za 2019. godinu, – usvojeno.
  3. Usvojena je zamolba Hrvatske gorske službe za spašavanje Stanica Ogulin za doniranje 5.000,00 kuna.


  Dana 12.03.2020. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 14-te sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
  2. Prijedlog Odluke o kriterijima i visini poticajne otpremnine radi odlaska Radnika u mirovinu, a temeljem sporazuma sklopljenog između Poslodavca i Radnika, – usvojeno.
  3. Različito.


  Dana 12.12.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Donošenje Odluke o prijenosu poslovnog udjela Grada Ogulina na Općinu Saborsko, – usvojeno.
  2. Donošenje Odluke o prijenosu poslovnog udjela Grada Ogulina na Općinu Plaški, – usvojeno.
  3. Donošenje Odluke o zaključivanju Ugovora o prijenosu poslovnog udjela Grada Ogulina na Općinu Saborsko, – usvojeno.
  4. Donošenje Odluke o zaključivanju Ugovora o prijenosu poslovnog udjela Grada Ogulina na Općinu Plaški, – usvojeno.
  5. Različito.


  Dana 27.11.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 12-te sjednice Nadzornog Odbora, – usvojeno.
  2. Davanje suglasnosti na Odluku Skupštine društva o podjeli poslovnog udjela Grada, – usvojeno.
  3. Davanje suglasnosti na Odluku Skupštine društva o promjeni Društvenog ugovora o osnivanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin (potpuni tekst od 30.09.2016. godine), te Odluke o utvrđivanju predmeta poslovanja, – usvojeno.
  4. Različito. – Hrvatskoj gorskoj službi za spašavanje stanica Ogulin donira se iznos od 5.000,00 kn za čišćenje Zagorske Mrežnice. – usvojeno.


  Dana 17.10.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 10-te i 11-te sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
  2. Izvješće o forenzičkom vještačenju u Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, – usvojeno.
  3. Različito. – Zamolba Udruge roditelja s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom “Radost” Ogulin donira se iznos od 2.500,00 kn. – usvojeno.


  Dana 10.09.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Izvješće direktora Društva o provedenim radnjama vezano za otkazivanje ugovora o radu u Društvu, – usvojeno.
  2. Različito.


  Dana 17.05.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
  2. Izvješće o poslovanju Društva za 2018. godinu, – usvojeno.
  3. Popis vozila i opreme kojima Društvo raspolaže, – usvojeno.
  4. Različito.


  Dana 16.04.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
  2. Donošenje Odluke o razrješenju Uprave društva – direktora radi isteka četverogodišnjeg mandata, – usvojeno.
  3. Donošenje Odluke o početku mandata novoizabrane Uprave društva – direktora na mandat od četri godine, – usvojeno.
  4. Različito.


  Dana 15.04.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
  2. Donošenje Odluke o imenovanju Uprave društva – direktora Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, – usvojeno.
  3. Različito.


  Dana 09.04.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
  2. Donošenje Odluke o imenovanju direktora Društva, – odluka nije donesena.
  3. Različito.


  Dana 25.02.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
  2. Analiza i usvajanje Financiskog plana za 2019. godinu, – usvojeno.
  3. Različito. – Zamolbe NK Dobra Ogulin i Udruge slijepih “Šestočka” iz Pleternice – odbijene.


  Dana 10.01.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
  2. Različito. – Direktoru društva Ugovor o pravima i obavezama produžuje se do 15.04.2019. godine.


  Dana 20.12.2018. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
  2. Izvješće o realizaciji i stanju projekata, – usvojeno.
  3. Različito. – Zamolbe Udruge Hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata, Udruge za očuvanje filmske baštine iz Zagreba, Udruge slijepih “Šestočka” iz Pleternice – odbijene.


  Dana 28.09.2018. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
  2. Izvješće o poslovanju Društva za I – VI 2018. godine, – usvojeno.
  3. Izvješće o realizaciji Projekata, – usvojeno.
  4. Zamolbe NK Ogulinu, Građanska inicijativa “Istina o Istambulskoj”, Udruga Hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata, – odbijene.
  Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, stanica Ogulin za učestvovanje u čišćenju Zagorske Mrežnice donirat će se iznos od 5.000,00 kn. – usvojeno.


  Dana 08.05.2018. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
  2. Izvješće o poslovanju za 2017. godinu – usvojeno.
  3. Informacija o stanju projekta “Aglomeracija Ogulin”.
  4. Informacija o stanju projekta “Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe Ogulin”.
  5. Različito.


  Dana 11.12.2017. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
  2. Financisko Izvješće o poslovanju Društva za period I-IX – usvojeno.
  3. Izvješće o kvalifikacionoj strukturi radnika Društva – usvojeno.
  4. Donošenje Odluke o daljnjim radnjama u vezi odbijanja tužbe Općine Plaški kao neosnovane na Županijskom sudu Karlovac – usvojeno.


  Dana 27.09.2017. godine održana je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Trgovačkog
  društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin – usvojeno.


  Dana 24.04.2017. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Analiza i usvajanje zapisnika sa 9-te sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
  2. Izvješće o poslovanju Društva za 2016. godinu – usvojeno.
  3. Zamolba Udruge Oda prijateljstvu iz Ogulina – usvojeno.


  Dana 23.02.2017. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

  1.Analiza i usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno,
  2. Prijedlog Finanijskog plana za 2017. godinu – usvojeno,
  3. Prijedlog Plana nabave za 2017. godinu – usvojeno,
  4. Zamolba Opće bolnice i bolnice branitelja domovinskog rata Ogulin – usvojena,
  Prijedlog Povjerenstva za optis potraživanja od kupaca za vodne usluge – usvojeno.


  Arhiva – Sjednice Nadzornog odbora 2013., 2014., 2015. i 2016.

   

Skip to content