Zakoni i pravilnici

Zakoni

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 66/18, 110/18 32/20)
Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)
Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19)
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23.)
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14. 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)
Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15. 69/22)
Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva
Uredba o visini naknade za korištenje voda

Pravilnici

Pravilnik o stimulacijama, dodacima na plaću, pripravnosti i nagradama radnicima za radne rezultate

Kriteriji rada komisije za prigovore i molbe

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe 
Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/17)
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 28/11, 16/14.)
Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti (NN 44/14.)
Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13.)
Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN 112/10.)

OPERATIVNI PLAN – Postupanja u slučaju izvanrednog događaja s klorom

Odluke

Odluka o naknadi za razvoj

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine – Grad Ogulin
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine – općina Tounj
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine – Općina Josipdol

Odluka o odvodnji otpadnih voda na području grada Ogulina
Odluka o odvodnji otpadnih voda na području općine Tounj
Odluka o odvodnji otpadnih voda na području općine Josipdol
Odluka o cijeni vodnih usluga
Opći uvjeti isporuke vodnih usluga

Zaštita osobnih podataka

Molimo pažljivo pročitati Izjavu o povjerljivosti osobnih podataka.

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Službenom stranicom https://vodovod-ogulin.hr/ upravlja društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin sa sjedištem u Ogulinu na adresi: Ivana Gorana Kovačića 14, upisan u registar Trgovačkog suda u Karlovcu, OIB: 75422440757.

Pristupom na našu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja. Vaši osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene web stranice.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin prikuplja podatke o korisnicima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo i obvezujemo se zaštiti osobne podatke sadašnjih i budućih korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12). Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje svojih dužnosti. Svi zaposlenici društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin odgovorni su za poštivanje načela zaštite povjerljivosti.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin prije zaprimljenih podataka korisnika, informira korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, te daje korisnicima mogućnosti izbora o upotrebi njihovih podataka.

Ni pod kojim uvjetima nećemo bez Vaše izravne suglasnosti prenijeti, prodati ili ustupiti osobne podatke korisnika trećim stranama, osim u slučajevima u kojima bi se to zahtijevalo od nas na način i pod uvjetima utvrđenim posebnim zakonima.

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, eventualne pritužbe, zahtjeve za brisanje, ažuriranje i ispravak osobnih podataka molimo uputiti prema službeniku za zaštitu osobnih podatak.

Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Člankom 18.a Zakonom o zaštiti osobnih podataka propisano je da je voditelj zbirke koji zapošljava više od 20 radnika dužan imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka i njegove službene podatke učiniti javno dostupnim na svojim web stranicama ili na drugi odgovarajući način.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Klara Biondić

Adresa: Ivana Gorana Kovačića 14, 47300 Ogulin

Telefon: 047/532-034

e-mail: klara.biondic@vodovod-ogulin.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama je od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka. Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 18.a. stavkom 8. Zakona o zaštiti osobnih podataka, prema kojem službenik za zaštitu osobnih podataka:

 • Vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka, upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka.
 • Upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka
 • Brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka.
 • Omogućuje ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka.
 • Surađuje sa Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nas obradom osobnih podataka.
 • Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su i člankom 39. Opće uredbe, prema kojem službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće zadaće:

 • Informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka.
 • Praćenje Uredbe te drugih odredaba Unije ili država članica o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije.
 • Pružanje savjeta, kada je to zatraženo u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u sladu s člankom 35.
 • Suradnja s nadzornim tijelom
 • Djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. te savjetovanje, prema potrebi o svim drugim pitanjima.
 • Službenik za zaštitu osobnih podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Zahtjev ispitanika

 

Skip to content