Zakoni i pravilnici

Zakoni

Zakon o komunalnom gospodarstvu
Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14.)
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15.)
Zakon o financiranju vodnog gospodarstvo (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14.)
Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14.)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti potrošača (NN 110/15.)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15.)
Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva
Uredba Vlade Republike Hrvatske o izmjenama i dopuni Uredbe o visini naknade za korištenje voda

Pravilnici

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe 
Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13, 141/13, 128/15.)
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 28/11, 16/14.)
Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti (NN 44/14.)
Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13.)
Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN 112/10.)

OPERATIVNI PLAN – Postupanja u slučaju izvanrednog događaja s klorom

Odluke

Odluka o naknadi za razvoj
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine – Grad Ogulin (Sjednica Gradskog vjeća, GKŽ 43/13)
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine – Općina Tounj (GKŽ 43/13.)
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine – Općina Josipdol (GKŽ 2/14.)
Odluka o odvodnji otpadnih voda na području grada Ogulina (GKŽ 25/11.)
Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Tounj (GKŽ 52/11.)
Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Josipdol (GKŽ 16/13.)
Odluka o cijeni vodnih usluga
Opći uvjeti isporuke vodnih usluga

Skip to content