Kvaliteta vode

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Voda namijenjena za ljudsku potrošnju je sva voda koja je u svojem izvornom stanju ili nakon obrade namijenjena za piće, kuhanje, pripremu hrane ili druge potrebe kućanstava, neovisno o njezinom porijeklu. Zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju smatra se voda koja ne sadrži mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike u broju koji predstavlja potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi; ne sadrži štetne tvari u koncentracijama koje same ili zajedno s drugim tvarima predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi; ne prelazi vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode, propisane Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju.

Osiguranje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju jedna je od osnovnih mjera zaštite zdravlja ljudi, a provodi se zaštitom izvorišta vode za  ljudsku potrošnju, pročišćavanjem vode, izgradnjom i održavanjem vodoopskrbnih objekata u ispravnom sanitarno-tehničkom i higijenskom stanju te ispitivanjem kvalitete vode izvora i zdravstvene ispravnosti vode u vodoopskrbnoj mreži.

Javni isporučitelj vodnih usluga mora kontinuirano provoditi kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) odnosno Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe  (NN 64/23).

Provjeru sukladnosti vode za ljudsku potrošnju te poštivanje M.D.K. vrijednosti (maksimalno dopuštena koncentracija) obavlja ovlašteni laboratorij Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Analiza vode obuhvaća provjeru na:

  1. Fizikalno – kemijske pokazatelje: mutnoća, boja, miris, okus, koncentracija vodikovih iona, slobodni klor, vodljivost pri 25˚C, utrošak KMnO4
  2. Mikrobiološke pokazatelje: broj kolonija na 36˚C, broj kolonija na 22˚C, ukupni koliformi, Escherichia coli, enterokoki, Clostridium perfringens
  3. Kemijske pokazatelje: nitrati, kloridi, amonij, nitriti.

Također, u okviru HACCP sustava djelatnici svakodnevno vrše samokontrolu vode za ljudsku potrošnju iz crpnih stanica, vodosprema te distribucijske mreže. Učestalost uzimanja uzoraka za interna ispitivanja i kontrolna mjesta određena su godišnjim planom uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju, također poštujući HACCP načela samokontrole.

Dodatno, Hrvatski zavod za javno zdravstvo u sklopu monitoringa vode za ljudsku potrošnju vrši sustavno praćenje zdravstvene ispravnosti vode provođenjem niza planiranih mjerenja i analiza pojedinih parametara vode za ljudsku potrošnju, kako bi se utvrdila njezina sukladnost s propisanim vrijednostima. Monitoring obuhvaća ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u cijelom vodoopskrbnom sustavu, od sliva preko zahvaćanja, pročišćavanja i skladištenja do distribucije. Na taj način utvrđuje se da li su tretman i distribucija vode u skladu s postavljenim ciljevima i važećim zakonskim propisima.

Zašto se u vodi osjeti miris klora?

Vodu je u svakom vodoopskrbnom sustavu potrebno dezinficirati radi sprječavanja razvoja mikroorganizama. Za dezinfekciju vode koristi se plinoviti klor koji reagira s organskim i neorganskim tvarima u vodi, a preostali dio ostaje kao slobodni rezidualni klor koji možemo osjetiti mirisom već u koncentraciji od 0.3 mg/L, a koja je uobičajena koncentracija klora u vodi. Maksimalno dopuštena koncentracija klora u vodi u normalnim okolnostima je 0.5 mg/L.

Zašto je voda ponekad bijela?

Građani ponekad primjećuju “bijelu” boju vode. Pojava bijele boje vode posljedica je otapanja sitnih mikroskopskih zračnih mjehurića u vodi koji nastaju u cjevovodima zbog visokog tlaka. Nakon nekoliko trenutaka, oslobađanjem mjehurića, voda postaje bistra te se nakon par minuta potpuno izbistri. To je prirodna fizikalna pojava i nije posljedica prisutnosti klora u vodi za piće. Jednostavnim pokusom može se provjeriti da li je razlog bijeloj vodi otopljeni zrak:

U staklenu čašu ulijte „bijelu“ vodu iz slavine.

Nakon nekoliko sekundi primijetit ćete kako se voda bistri od dna prema vrhu dok se svi mjehurići zraka ne oslobode prema površini.

 

 


 

 

Godišnja izvješća o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju:

Godišnji izvještaj za 2023. godinu

Godišnji izvještaj za 2022. godinu

Godišnji izvještaj za 2021. godinu

Godišnji izvještaj za 2020. godinu

Godišnji izvještaj za 2019. godinu

Godišnji izvještaj za 2018. godinu

Godišnji izvještaj za 2017. godinu

Godišnji izvještaj za 2016. godinu

 

Skip to content