O nama

Vodovod-ogulin
Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Ivana Gorana Kovačića 14, 47300 Ogulin

Djelatnost: Javna vodoopskrba i javna odvodnja
Šifra djelatnosti: 3600
Matični broj: 1344846
OIB: 75422440757
IBAN: HR6124840081101771035

 

 

Upisano u registar Trgovačkog suda u Karlovcu br. Tt-98/63-2, MBS: 020026844
Temeljni kapital: 2.060.800,00 kn u cijelosti uplaćen

Telefon: 047 532 033, 532 043
Fax: 047 532 034
E-mail: vodovod-kanalizacija-og@ka.t-com.hr

Organi društva

Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Skupština društva

Skupštinu čine grad Ogulin, općina Josipdol, općina Plaški, općina Saborsko i općina Tounj.

Nadzorni odbor

Ivan Vuković – predsjednik
Željko Tonković – zamjenik predsjednika
Mira Turković – član
Miljenko Božičević – član

Zoran Salopek – član, predstavnik radnika

Uprava

Bojan Prebežić dipl.ing. – direktor društva

Skip to content