Novija povijest

Novija povijest ogulinskog vodovoda datira od 1955. godine kada je projektom Hidroelektrane Gojak predviđena izgradnja dolinske pregrade kod sela Sabljaci. Uslijed toga Zagorska Mrežnica nizvodno je presušila, te se predviđalo da će se samo 100 dana izvjesne količine vode prelijevati preko brane. Sva naselja nizvodno služila su se vodom za piće iz rijeke Mrežnice. Ukidanjem toka rijeke nalaže se izgradnja vodovoda radi opskrbe stanovništva vodom. Uslijed pregrađivanja rijeke Mrežnice predviđalo se i presušivanje rijeke Tounjčice te je i taj dio trebalo opskrbiti vodom iz vodovoda. Temeljem ovakvih saznanja odlučeno je da se pristupi izradi glavnog projekta vodovoda pod nazivom „Grupni vodovod Oštarije – Tounj – Kamenica – Ogulin“ te je takav projekt i odobren od Revizione komisije 24. svibnja 1954. godine. Spomenutim projektom riješena je vodoopskrba od Zagorja do Tounja, međutim vodovod za Ogulin nije rješavan već je isti trebalo riješiti komunalno poduzeće, a prema postojećem idejnom rješenju. U početku je predviđeno zahvaćanje maksimalno 56 l/sek, u roku od 16 sati, a predviđene su dvije crpke po 28 l/s.

Tek nakon 6 godina izrađen je investicijski program dovodnih cjevovoda za Ogulin koji je odobren 28. ožujka 1960. na iznos od 79.492.140,00 din. Na žalost, ovaj investicijski program nikad nije izveden u potpunosti već su izvedeni samo dijelovi projekta što se pokazalo kao veliki nedostatak u kasnijem korištenju vodovoda. Kao jedan od najvećih nedostataka je taj što se nije izvela kontra vodosprema na lokaciji brda Krpel koji je trebao osiguravati potrebne količine vode za sam grad i njegove najviše predjele.

Razvojem grada Ogulina i okolnih mjesta, kao i neadekvatnim praćenjem izgradnje vodovodne infrastrukture i održavanja objekata na vodovodu do prvih poteškoća u snabdijevanju vodom dolazi 80-ih godina. Vrhunac problema nastao je 90-ih godina kada je 50% pučanstva bilo bez vode zbog neadekvatne vodovodne mreže.

Da bi se ublažio problem nestašice vode pristupilo se izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog vodovoda Ogulin. Projektom je obuhvaćena:

1. Rekonstrukcija crpne stanice
2. Izgradnja tlačnog cjevovoda Kolići – Crpna stanica u dužini od 1214 m
3. Izgradnja gravitacijskog cjevovoda Kolići – Gavani u dužini 6413 m
4. Izgradnja vodospreme Gavani kapaciteta 1500 m3
5. Izgradnja gravitacijskog cjevovoda Gavani – Ogulin dužine 2600 m

vodovod-prapuce
Fotografija GTM Gavan: Vodovod za Prapuće kroz korito Dobre na mjestu Krlenac – Brod – 1994. godina – promjer cijevi 400 mm

Da bi se što prije došlo do poboljšanja u snabdijevanju vodom pristupilo se etapnoj izgradnji tako da je svaka od izgrađenih etapa pridonijela poboljšanju na određenom području. Tako su izgradnjom magistralnog vodovoda redom dobivali vodu Salopek selo, Gavani, Sv. Jakov i na kraju Prapuće koje su u rekonstrukciju vodovoda uložili svoj rad iskopavši na ruke oko 2 km kanala u koji su položene vodovodne cijevi sa svim potrebnim spojnim materijalom.

13. rujna 1999. godine svečano je puštena u rad posljednja etapa magistralnog cjevovoda i vodosprema Gavani kapaciteta 1500 m3. Ukupno je po etapama izgrađeno 9065 m cjevovoda profila 400 i 350 mm sa svim pratećim objektima, rekonstruirana je crpna stanica Zagorska Mrežnica, te je osigurano korištenje 120 litara vode u sekundi umjesto prijašnjih 56 litara u sekundi.

Svi radovi tijekom izvođenja praćeni su i nadzirani od stručnjaka Hrvatskih voda. Za sve ugrađene materijale postoje uvjerenja o ispravnosti istih, te je za sve cjevovode i objekte izrađen katastar objekata i cjevovoda, i za sve objekte dobivene su uporabne dozvole.

Rekonstrukcijom magistralnog vodovoda predviđeno je i daljinsko upravljanje vodoopskrbnim sustavom, jer postojeći sustav nije imao nikakvog nadzora ili mogućnosti kontrole. Novim projektom predviđeno je upravljanje vodoopskrbnim sustavom iz crpne stanice Zagorska Mrežnica, te praćenje protoka i količine vode na određenim mjestima.

Završetkom izgradnje magistralnih cjevovoda nameću se ostali problemi koji će uslijediti kada se vodovod kompletno pusti u pogon, a to je vrlo nekvalitetna razvodna mreža sa velikim gubicima čiji je amortizacijski vijek odavno prošao, a izgrađen je od svih vrsta materijala koji su se upotrebljavali za vodovode prijašnjih godina. Za rješenje ovog problema Vodovod i kanalizacija d.o.o. posjeduje potrebne studije izrađene pri Hrvatskim vodama u kojima je obrađena postupna i etapna rekonstrukcija, a u periodu do 2025. godine.

Starija povijest ogulinskog vodovoda do 1955. godine

Skip to content