Natječaj za prijem pripravnika

Objavljeno: Četvrtak, 19. kolovoza 2021.

PRIPRAVNIK – RADNO MJESTO VODITELJ LABORATORIJA

Mjesto rada: OGULIN

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja:
–  na određeno: novootvoreni poslovi
–  pripravnik

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: nema smještaja
Naknada za prijevoz: u cijelosti

Natječaj vrijedi od: 19.08.2021.
Natječaj vrijedi do: 24.08.2021.
Posloprimac

Razina obrazovanja
Magistar/magistar ili stručni specijalist/specijalistica tehničke struke ili sveučilišni
prvostupnik/prvostupnica tehničke struke

Radno iskustvo: traži se pripravnik
– vozački ispit „B“ kategorije,
– poznavanje rada na računalu,

Ostale informacije: Natječaj se odnosi na prijem pripravnika/pripravnice kroz mjeru HZZ –a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

Kandidat uz prijavu mora priložiti:
– životopis
– presliku domovnice ili druge potvrde o državljanstvu,
– presliku diplome o završenom školovanju,
– elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od 6 mjeseci

Priložene isprave  mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata da po izboru iste dostavi u izvorniku.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Riječi i pojmovi u ovom Natječaju koji imaju rodno značenje odnosne se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na Natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te  dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja).

Pozivaju se kandidati koji imaju pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s članom 102. stavak 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da uz prijavu na Natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz Natječaja dostave i  dokaze iz članka 103 stavak 1 istog Zakona, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan  se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Natječaj će se objaviti putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranici Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin.

Rok za podnošenje prijava teče od dana objave 19.08.2021. godine do  zaključno 24.08.2021. godine do 12,00 sati, a rok za obvještavanje kandidata o rezultatu izbora je 8 dana od dana zaključenja Natječaja

Kandidat koji nije podnio pravodobnu i urednu prijavu  na Natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na Natječaj.

Prijavom na Natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Kandidati će biti obavješteni o rezultatu izbora objavom istog na internetskoj stranici Društva.

Društvo zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja treba osobno dostaviti na urudžbeni zapisnik ili poslati poštom preporučeno na adresu :

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin
I.G. Kovačića br.14
47300 OGULIN
 
sa naznakom „Natječaj za Voditelj laboratorija“- ne otvaraj.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin zadržava pravo poništenja javnog Natječaja u bilo kojem trenutku ne navodeći razloge poništenja.

Skip to content