Natječaj za radno mjesto Financijski referent

Objavljeno: Petak, 10. veljače 2023.

Natječaj za radno mjesto Financijski referent – Natječaj vrijedi do 17.02.2023. godine.

 

FINANCIJSKI REFERENT

 

RADNO MJESTO

 

Mjesto rada: Ogulin

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno, upražnjeni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 10.02.2023.

Natječaj vrijedi do: 17.02.2023.

 

 POSLOPRIMAC

 

Razina obrazovanja: Viša stručna sprema ili srednja stručna sprema ekonomskog smjera

Radno iskustvo: jedna godina

Posebna znanja: Poznavanje rada na računalu

 

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), Uprava-direktor društva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto FINANCIJSKI REFERENT – 1 IZVRŠITELJ (M/Ž).

Rani odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

 

OPIS POSLA:

 

Knjiži ekonomske promjene u poslovanju na temelju skladišnih primki (nabava dugotrajne materijalne imovine, sitni inventar, materijal i rezervni dijelovi). Usklađuje stanje s računa dobavljača sa primkama (vrijednosno i količinski). Vodi dnevnik knjiženja, vodi knjigu ulaznih i izlaznih računa, izdaje podatke za sastavljanje financijskih izvještaja i vodi izradu istih, obavlja usklađivanje glavne knjige s materijalnom evidencijom. Usklađuje mjesečno analitičke knjige materijala, sitnog inventara i dugotrajne materijalne imovine s glavnom knjigom te usklađuje mjesečno analitičke knjige materijala i sitnog inventara sa skladištem. Na temelju obveznog godišnjeg popisa imovine i obveza knjiži viškove i manjkove (materijala, inventara, materijalne imovine i rezervnih dijelova), obavlja i druge poslove po nalogu Voditelja financijskog sektora.

 

OSTALE INFORMACIJE

 

U prijavi na natječaj za posao potrebno je navesti osobne podatke: Ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela i e-mail adresu te priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. Životopis
  2. Dokaz o ispunjavanju uvjeta stručne spreme
  3. Elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)

 

Sva tražena dokumentacija može se dostaviti u neovjerenoj preslici, a dostavljena dokumentacija se ne vraća. Kandidat koji bude odabran, dužan je dostaviti na uvid dokumentaciju u izvorniku. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 99/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužni su priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji ju dostupan na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 . Između više kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, Poslodavac zadržava pravo izbora u uži krug kandidate koji će biti pozvani na razgovor.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja odabira kandidata. Dostavljena dokumentacija će se koristiti samo u svrhu odabira kandidata, niti u jednu drugu svrhu.

 

Prijave na natječaj sa dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja, podnose se u zatvorenim omotnicama preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Ivana Gorana Kovačića 14 Ogulin ili osobno na adresu sjedišta Društva: Ivana Gorana Kovačića 14. Ogulin sa obaveznom naznakom „Natječaj za radno mjesto: Financijski referent“.

 

Ovaj natječaj objavljuje se putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranice Društva.

 

Rok za predaju prijava je 17.02.2023. godine.

 

Prijave koje ne ispunjavaju uvjete iz natječaja koje su pristigle van roka ili koje su nepotpune neće se uzeti u razmatranje. Kandidati će  biti obaviješteni o ishodu javnog natječaja u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu prijava objavom na web stranici Društva  https://vodovod-ogulin.hr/ . Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin zadržava pravo poništiti javni natječaj u cijelosti ili djelomično bez navođenja razloga.

Skip to content