Ugovor za izradu projektne i natječajne dokumentacije za aglomeraciju Ogulin – sufinanciranje iz fondova EU

Objavljeno: Nedjelja, 17. srpnja 2016.

Sklopljen Ugovor za izradu projektne i natječajne dokumentacije za aglomeraciju Ogulin, za sufinanciranje iz fondova EU između Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin i zajednice ponuditelja vodeći član zajednice ponuditelja Flum-ing d.o.o., članovi zajednice ponuditelja Rijeka projekt-Vodogradnja d.o.o., Teh projekt – hidro d.o.o., Institut IGH d.d., Hidro-expert d.o.o., Hidroinženiring d.o.o. i Dvokut-ecro d.o.o.

Postojeće, projektirano i planirano stanje sustava javne odvodnje

Vrijednost sklopljenog ugovora je 3.000.000,00 kn (sa PDV-om) a izvor financiranja je 85% bespovratnih sredstava i 15% Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin.

Projektnim zadatkom predviđena je izrada Studijske dokumentacije (Studija izvodljivosti, Studija utjecaja na okoliš/Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata, Aplikacijski paket), Tehnička i projektna dokumentacija (21.000,00 m glavnih i sekundarnih kolektora sustava odvodnje sa 7 crpnih stanica i 2.000,00 m mreže vodoopskrbe), i Dokumentacija za nadmetanje. Planira se izraditi projektnu dokumentaciju sustava odvodnje sanitarno potrošnih voda naselja Ogulinsko Zagorje, Otok, Desmerice, Ribarići, Poduzetnička zona, Otok Oštarijski i dio naselja Oštarije. U tim naseljima predviđena je i izrada projektne dokumentacije djelomične rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda. Ujedno će se sagledati i šire područje za koje će se izvršiti analiza i definirati krajnje granice obuhvata aglomeracije, odnosno krajnje granice do kojih će se širiti kanalizacijski sustav. Rok za ispunjenja usluge je 30.06.2016.godine.

 

eu
kohfond
fondovi
opzo
ministarstvo
hr-vode

 

Skip to content