Ugovor za izradu projektne i natječajne dokumentacije za aglomeraciju Ogulin – sufinanciranje iz fondova EU

Objavljeno: Nedjelja, 17. srpnja 2016.

Sklopljen Ugovor za izradu projektne i natječajne dokumentacije za aglomeraciju Ogulin, za sufinanciranje iz fondova EU između Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin i zajednice ponuditelja vodeći član zajednice ponuditelja Flum-ing d.o.o., članovi zajednice ponuditelja Rijeka projekt-Vodogradnja d.o.o., Teh projekt – hidro d.o.o., Institut IGH d.d., Hidro-expert d.o.o., Hidroinženiring d.o.o. i Dvokut-ecro d.o.o. Postojeće, projektirano i planirano stanje sustava javne odvodnje Vrijednost sklopljenog ugovora je 3.000.000,00 kn (sa PDV-om) a izvor…

Skip to content