Odluke Skupštine i NO

Sjednice skupštine

Dana 20.09.2018. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Predsjedniku Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada za njegov rad u visini od 600,00 kuna netto, a članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada za njihov rad u visini od 500,00 kuna netto sa primjenom od 01.10.2018. godine.
2. Trgovačko društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin pokrenut će aktivnosti oko radnji potrebnih za pripajanje vodoopskrbnog sustava Saborsko u Trgovačko društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin.


Dana 24.05.2018. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za 2017. godinu.
2. Temeljem utvrđenih financiskih izvještaja iskazana dobit poslije oporezivanja za 2017. godinu u iznosu od 459.641,98 kune raspoređuje se u zadržanu dobit.
3. Na prijedlog Uprave Društva utvrđuju se godišnja financiska izvješća za 2017. godinu: bilanca, račun dobiti i gubitaka i bilješke uz financijske izvještaje.


Dana 21.09.2017. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Prije isteka četverogodišnjeg mandata, a temeljem Odluke Gradskog vijeća grada
Ogulina Klasa: 023-01/17-01/113. Urbroj: 2133/02-02-17-1. na sjednici održanoj dana
05. rujna 2017. godine, a zbog predlaganja novih članova NO prestaje važiti Odluka o
predlaganju kandidata za izbor člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o. Ogulin (Glasnik Karlovačke županije br. 32/14.).
Sa danom 21.09.2017. godine ispred osnivača grada Ogulina razrješuju se dosadašnji
članovi Nadzornog odbora

1. Ivica Francetić, OIB 47565003737, Desmerice, Ogulin, Desmerice 52 A,
2. Ivica Vuković, OIB 05397946816, Zagorje, Ogulin, Luketići 77 B,
3. Josip Luketić, OIB 75384655721, Ogulin, Podvrh II/42.

2. Za članove Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Ogulin ispred osnivača Grada Ogulin, a na vrijeme od četiri (4) godine počam
od 21.09.2017. godine imenuju se:

1. IVAN VUKOVIĆ OIB 16215869616, Ogulin, Škrile I/45,
2. ŽELJKO TONKOVIĆ OIB 36941064733, Sveti Petar, Sveti Petar 96/e,
3. MIRA TURKOVIĆ OIB 61144867832, Ogulin, Pešćenica 54


Dana 16.05.2017. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za 2016. godinu.
2. Temeljem utvrđenih financiskih izvještaja iskazana dobit poslije oporezivanja za 2016. godinu u iznosu od 252.796,94 kune raspoređuje se u zadržanu dobit,
3. Na prijedlog Uprave Društva utvrđuju se godišnja Financiska izvješća za 2016. godinu: bilanca, račun dobiti i gubitaka i bilješke uz financijske izvještaje.


Dana 21.11.2016. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1.Prihvaća se Odluka o pravilima za upravljanje sukobom interesa članova Nadzornog odbora.


Dana 23.09.2016. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Obzirom na potrebu širenja vodovodne mreže i zakonske odredbe kao i mogućnost
povlačenja sredstava iz pristupnih fondova Europske unije, nužno je pravnim putem
riješiti status Općine Tounj kao novog člana Društva.
2. Općina Josipdol ustupa dio svog poslovnog udjela radi formiranje trećeg poslovnog
udjela koji će se prenijeti novome članu Općini Tounj i to u vrijednosti od 39.400,00
(slovima: tridesetdevettisućačetiristokuna),
3. Potrebno je uskladiti tekst Društvenog ugovora o osnivanju Trgovačkog društva
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin od 20.12.2013. godine u članku 5. stavak 2.
koji se odnosi na pojedine poslovne udjele članova Društva i članku 10.stavak 2. koji se odnosi na pojedine poslovne udjele članova Društva i članku 10. stavak 2. koji se odnosi na pravo glasa u Skupštini.


Dana 06.05.2016. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Društva za 2015. godinu.
2. Temeljem utvrđenih financijskih izvještaja iskazana dobit poslije oporezivanja za
2015. godinu u visini 685.897,46 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit,
3. Na prijedlog Uprave društva utvrđuju se godišnja financijska izvješća za 2015.
godinu: bilanca, račun dobiti i gubitaka, biljške uz financijska izvjšešća.


Dana 07.03.2016. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Na osnovi traženja Općine Tounj za priznavanje statusa članstva u Trgovačkom društvu
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin daje se načelna suglasnost za priznavanje statusa
članstva, a isto će se provesti nakon što Općina Tounj dostavi procjenu vrijednosti vodnih
građevina na cijelom području na kojem Društvo obavlja svoju djelatnost,
2. Po izvršenoj procjeni biti će sazvana Skupština društva na kojoj bi se trebala donijeti
Odluka o priznavanju statusa članstva Općine Tounj u Društvu, kao i donošenje
Odluke o izmjenama i dopunama postojećeg Društvenog ugovora Društva u skladu
sa novoprocjenjenim suvlasničkim udjelima u Društvu,
3. Kapitalne pričuve u svoti 2.009.278,35 kn iz obveza po kreditima koje se nalaze na
poziciji odgođenih prihoda (konto 2957) a proizlaze iz Sporazuma i Dodatka
sporazumu o preusmjeravanju sredstava za podmirenje obveza po kreditima
Hrvatskih voda iz 2009. godine,
4. Kapitalne pričuve u svoti 8.772.913,80 kn oblikuju se iz sredstava koja se nalaze
na poziciji odgođenih prihoda (konto 2953) a proizašle su iz obveza po kreditima koje su
Hrvatske vode regulirale I Dodatkom ugovora o otplati kredita na temelju Odluke
Vlade Republike Hrvatske o donošenju Plana rješavanja obveza jedinica lokalne
samouprave i/ili komunalnih trgovačkih društava po osnovi korištenja kredita za sanaciju,
obnovu i izgradnju vodnogospodarske infrastrukture koju je Vlada donijela na svojoj
sjednici održanoj 02.06.2011. godine. Odluka će se provesti u poslovnim knjigama Društva na dan 31.12.2015. godine.


Dana 13.05.2015. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

 1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin
  za 2014. godinu,
 2. Temeljem utvrđenih financijskih izvještaja iskazana dobit poslije oporezivanja za 2014. godinu u visini od 105.451,69 kn raspoređuje se u zadržanu dobit,
 3. Na prijedlog Uprave društva utvrđuju se godišnja financijska izvješća za 2014. godinu: bilanca, račun dobiti i gubitka, te bilješke uz financijske izvještaje.

Dana 12.12.2014. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

 1. Predlaže se otpis potraživanja NK “Dobra” S.Petar 65, Ogulin u ukupnom iznosu 9.229,25 kn koji se odnosi na glavnicu u iznosu od 7.428,79 kn, kamatu u iznosu od 700,95 kn i troškove postupka u iznosu od 1.099,54 kn radi financijskih poteškoća u poslovanju.

Dana 25.11.2014. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. U svezi donijete Odluke Općinskog vijeća Općine Tounj, Društvo je zatražilo
mišljenje zajedničkog odvjetničkog ureda Grgurić – Bićanić iz Ogulina, pri čemu
se u cijelosti ostaje,
2. Ukoliko Općinsko vijeće Općine Tounj i dalje ustraje na tome da se usvoji Odluka o
stavljanju Općinskog vodovoda na upravljanje Trgovačkom društvu Vodovod i
kanalizacija d.o.o. Ogulin, Općina Tounj dužna je o svom trošku izvršiti i snositi
troškove vještačenja vrijednosti vodovodne mreže kao i svih objekata na istoj,
odnosno na području grada Ogulina, Općine Josipdol i Općine Tounj.


Dana 02.10.2014. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

  1. Radi isteka četvero godišnjeg mandata Skupština društva razrješuje dužnosti članove Nadzornog odbora TD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin: Ivicu Francetića, Ivicu Vukovića, Josipa Luketića, Borisa Ilovaču i Neru Brozović Salopek.
  2. Temeljem odredbe članka 14. Društvenog ugovora o osnivanju u Nadzorni odbor Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Ogulin Skupština društva imenuje:
1. Ivicu Vukovića, OIB 05397946816, Zagorje, Ogulin- Luketići 77 B
2. Ivicu Francetića, OIB 47565003737, Desmerice,Ogulin, Desmerice 52 A
3. Josipa Luketić, OIB 75384655721, Ogulin, Podvrh II/42
4. Borisa Ilovaču, OIB 35721003321, Oštarije, Oštarije 236 A


Dana 26.05.2014. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

 1. Usvaja se Financijsko izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za 2013. godinu.
 2. Temeljem utvrđenih financijskih izvještaja iskazana dobit poslije oporezivanja za 2013. godinu u visini od 116.913,20 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.
 3. Na prijedlog Uprave Društva utvrđuju se godišnja Financijska izvješća za 2013. godinu: bilanca, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijske izvještaje.

Dana 22.11.2013. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

 1. Trgovačko društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin kao svoju djelatnost registrirati će:
  – javnu vodoopskrbu
  – javnu odvodnju
  a brišu se do sada registrirane djelatnosti
 2. Jure Turković (OIB 73248948679) Ogulin, Turkovići 1B prestaje biti član Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin radi izbora na funkciju gradonačelnika grada Ogulina i predsjednika Skupštine trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, a temeljem odredbe čl.10. Društvenog ugovora o osnivanju.
 3. Josip Luketić (OIB 75348948679) Ogulin, Podvrh II/42 imenuje se za člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, ispred osnivača grada Ogulina.
 4. Crpna stanica Dretulja predaje se na upravljanje Općini Plaški sa danom 01.01.2014. godine.

Dana 13.05.2013. održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

 1. Na prijedlog Uprave društva utvrđuju se godišnja financijska izvješća za 2012. godinu:
  – bilanca,
  – račun dobiti i gubitka,
  – bilješke uz financijske izvještaje.
 2. Temeljem utvrđenih financijskih izvještaja iskazana dobit poslije oporezivanja za 2012. godinu u visini od 172.512,32 kune raspoređuje se u zadržanu dobit.

 

Sjednice Nadzornog odbora

Dana 28.09.2018. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
2. Izvješće o poslovanju Društva za I – VI 2018. godine, – usvojeno.
3. Izvješće o realizaciji Projekata, – usvojeno.
4. Zamolbe NK Ogulinu, Građanska inicijativa “Istina o Istambulskoj”, Udruga Hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata, – odbijene.
Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, stanica Ogulin za učestvovanje u čišćenju Zagorske Mrežnice donirat će se iznos od 5.000,00 kn. – usvojeno.


Dana 08.05.2018. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
2. Izvješće o poslovanju za 2017. godinu – usvojeno.
3. Informacija o stanju projekta “Aglomeracija Ogulin”.
4. Informacija o stanju projekta “Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe Ogulin”.
5. Različito.


Dana 11.12.2017. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
2. Financisko Izvješće o poslovanju Društva za period I-IX – usvojeno.
3. Izvješće o kvalifikacionoj strukturi radnika Društva – usvojeno.
4. Donošenje Odluke o daljnjim radnjama u vezi odbijanja tužbe Općine Plaški kao neosnovane na Županijskom sudu Karlovac – usvojeno.


Dana 27.09.2017. godine održana je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Trgovačkog
društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin – usvojeno.


Dana 24.04.2017. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje zapisnika sa 9-te sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
2. Izvješće o poslovanju Društva za 2016. godinu – usvojeno.
3. Zamolba Udruge Oda prijateljstvu iz Ogulina – usvojeno.


Dana 23.02.2017. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1.Analiza i usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno,
2. Prijedlog Finanijskog plana za 2017. godinu – usvojeno,
3. Prijedlog Plana nabave za 2017. godinu – usvojeno,
4. Zamolba Opće bolnice i bolnice branitelja domovinskog rata Ogulin – usvojena,
Prijedlog Povjerenstva za optis potraživanja od kupaca za vodne usluge – usvojeno.


Dana 28.12.2016. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno,
2. Analiza “Plana provedbe naloga/preporuka”Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji
učinkovitosti rada Nadzornih odbora Trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave na području Karlovačke županije – usvojeno,
3. Izvješće o izradi projektne dokumentacije “Aglomeracija” Ogulin – usvojeno,
4. Zamolba Nezavisnog sindikata djelatnika MUP Republike Hrvatske – odbijena.


Dana 27.09.2016. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 6-te sjednice Nadzornog odbora –usvojeno,
2.Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj učinkovitosti rada Nadzornih odbora
Trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na
području Karlovačke županije – usvojeno,
3.Izvješće o izradi projektne dokumentacije “Aglomeracija” Ogulin – usvojeno,
4. Zamolbe Udruga prvi Hrvatski redarstvenik Karlovačke županije Ogulin, Udruga slijepih
Pletarnica i Požeško – Slavonske županije iz Pleternice, Udruga Hrvatskih dragovoljaca
domovinskog rata Zagreb i Biciklističkog kluba Ogulin – odbijene.


Dana 29.04.2016. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 5-te sjednice Nadzornog odbora – usvojeno,
2. Izvješće o poslovanju Društva za 2015. godinu – usvojeno,


Dana 26.02.2016. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 4-te sjednice Nadzornog odbora – usvojeno,
2. Financijski plan za 2016. godinu – usvojeno,
3. Plan nabave za 2016. godinu – usvojeno,
4. Odluka o priznavanju statusa članstva Općine Tounj u Trgovačkom društvu
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin – usvojeno,
Preporuka revizorske kuće “Interexpert” Zagreb – usvojeno,
Zamolba Nezavisnog sidnikata djelatnika MUP-a Republike Hrvatske, Obrtničke i tehničke škole
Ogulin – odbijena.


Dana 11.11.2015. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Analiza i usvajanje zapisnika sa 3.sjednice Nadzornog odbora – usvojeno,
 2. Izvješće o poslovanju I-IX – usvojeno,
 3. Informacija o stanju radova na kanalizacijskom sustavu – usvojeno,
 4. Informacija o održanom tehničkom pregledu UPOV-a – usvojena,
 5. Zamolbe DVD Ribarići i Udruge Hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata – odbijene.

Dana 08.05.2015. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Analiza i usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno,
 2. Izvješće o poslovanju za 2014. – usvojeno,
 3. Zamolba biciklističkog kluba “Babaroge” Ogulin i Udrge Prvi Hrvatski redarstvenik Karlovačke županije usvojene, a zamolba Škole nogometa Ogulin – odbijena.

Dana 09.03.2015. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Analiza i usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno,
 2. Informacija o stanju radova na kanalizacijskom sustavu – usvojeno,
 3. Plan nabave – informacija – usvojeno,
 4. Financijski plan – informacija – usvojeno,
 5. Zamolba obitelji Ogrizović za troškove operacije djeteta – usvojena.

Dana 25.11.2014. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju općinskog vodovoda Tounj na upravljanje TD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin u obliku temeljnog kapitala – usvojeno,
 2. Izvješće o poslovanju Društva za I -IX/2014. godine – usvojeno,
 3. Izvješće o stanju radova na izgradnji kanalizacijskog sustava – usvojeno.

Dana 13.10.2014. godine održana je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora – usvojeno,
 2. Imenovanje Direktora društva – usvojeno.

Dana 12.05.2014. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Analiza i usvajanje zapisnika sa 15-te sjednice Nadzornog odbora – usvojeno,
 2. Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin – usvojeno,

Dana 27.02.2014. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Analiza i usvajanje zapisnika sa 14-te sjednice Nadzornog odbora – usvojeno,
 2. Prijedlog otpisa materijala u skladištu po obavljenom godišnjem popisu – usvojeno,
 3. Informacija o formiranju uslužnih područja – usvojeno,
 4. Informacija o investicijama u 2014. godini – usvojeno

Dana 25.11.2013. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Analiza i usvajanje zapisnika sa 13-te sjednice Nadzornog odbora – usvojeno,
 2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin – usvojeno,
 3. Zamolbe Župe Sv.Križa Ogulin i Župnog ureda Oštarije – usvojene
 4. Zamolba Gimnazije B.Frankopan – odbijena.

Dana 07.05.2013. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Analiza i usvajanje zapisnika sa 12-te sjednice Nadzornog odbora – usvojeno,
 2. Izvješće o poslovanju u 2012. godini – usvojeno,
 3. Izvješće o stanju radova na kanalizacijskom sustavu – usvojeno,
 4. Zamolba Udruge ratnih veterana 1. gardijske brigade “Tigrovi” Podružnica Karlovačke županije i zamolba Udruge hrabri telefon i Media -Plus-kampanja za prevenciju i suzbijanje internetskog nasilja nad djecom i maloljetnicima Karlovačke županije – odbijeno.