Odluke Skupštine i NO

Sjednice skupštine

Dana 22.10.2019. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini je donijete slijedeća ODLUKA:

1. Prihvaća se Izvješće o forenzičkom vještačenju u Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin.


Dana 10.09.2019. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini je donijeta slijedeća ODLUKA:

1. Prihvaća se Izvješće direktora Društva o provedenim radnjama vezano za otkazivanje ugovora o radu u Društvu.


Dana 24.05.2019. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za 2018. godinu.
2. Temeljem utvrđenih financijskih izvještaja iskazana dobit poslije oporezivanja za 2018. godinu u iznosu od 156.051,00 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.
3. Na prijedlog Uprave Društva utvrđuju se godišnja Financijska izvješća za 2018. godinu: bilanca, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijske izvještaje.
4. Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za period 2017. – 2018. godine.


Dana 20.09.2018. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Predsjedniku Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada za njegov rad u visini od 600,00 kuna netto, a članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada za njihov rad u visini od 500,00 kuna netto sa primjenom od 01.10.2018. godine.
2. Trgovačko društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin pokrenut će aktivnosti oko radnji potrebnih za pripajanje vodoopskrbnog sustava Saborsko u Trgovačko društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin.


Dana 24.05.2018. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za 2017. godinu.
2. Temeljem utvrđenih financiskih izvještaja iskazana dobit poslije oporezivanja za 2017. godinu u iznosu od 459.641,98 kune raspoređuje se u zadržanu dobit.
3. Na prijedlog Uprave Društva utvrđuju se godišnja financiska izvješća za 2017. godinu: bilanca, račun dobiti i gubitaka i bilješke uz financijske izvještaje.


Dana 21.09.2017. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Prije isteka četverogodišnjeg mandata, a temeljem Odluke Gradskog vijeća grada
Ogulina Klasa: 023-01/17-01/113. Urbroj: 2133/02-02-17-1. na sjednici održanoj dana
05. rujna 2017. godine, a zbog predlaganja novih članova NO prestaje važiti Odluka o
predlaganju kandidata za izbor člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o. Ogulin (Glasnik Karlovačke županije br. 32/14.).
Sa danom 21.09.2017. godine ispred osnivača grada Ogulina razrješuju se dosadašnji
članovi Nadzornog odbora

1. Ivica Francetić, OIB 47565003737, Desmerice, Ogulin, Desmerice 52 A,
2. Ivica Vuković, OIB 05397946816, Zagorje, Ogulin, Luketići 77 B,
3. Josip Luketić, OIB 75384655721, Ogulin, Podvrh II/42.

2. Za članove Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Ogulin ispred osnivača Grada Ogulin, a na vrijeme od četiri (4) godine počam
od 21.09.2017. godine imenuju se:

1. IVAN VUKOVIĆ OIB 16215869616, Ogulin, Škrile I/45,
2. ŽELJKO TONKOVIĆ OIB 36941064733, Sveti Petar, Sveti Petar 96/e,
3. MIRA TURKOVIĆ OIB 61144867832, Ogulin, Pešćenica 54


Dana 16.05.2017. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za 2016. godinu.
2. Temeljem utvrđenih financiskih izvještaja iskazana dobit poslije oporezivanja za 2016. godinu u iznosu od 252.796,94 kune raspoređuje se u zadržanu dobit,
3. Na prijedlog Uprave Društva utvrđuju se godišnja Financiska izvješća za 2016. godinu: bilanca, račun dobiti i gubitaka i bilješke uz financijske izvještaje.


Arhiva – Sjednice skupštine 2013., 2014., 2015. i 2016.

 

Sjednice Nadzornog odbora

Dana 17.10.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 10-te i 11-te sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
2. Izvješće o forenzičkom vještačenju u Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, – usvojeno.
3. Različito. – Zamolba Udruge roditelja s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom “Radost” Ogulin donira se iznos od 2.500,00 kn. – usvojeno.


Dana 10.09.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Izvješće direktora Društva o provedenim radnjama vezano za otkazivanje ugovora o radu u Društvu, – usvojeno.
2. Različito.


Dana 17.05.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
2. Izvješće o poslovanju Društva za 2018. godinu, – usvojeno.
3. Popis vozila i opreme kojima Društvo raspolaže, – usvojeno.
4. Različito.


Dana 16.04.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
2. Donošenje Odluke o razrješenju Uprave društva – direktora radi isteka četverogodišnjeg mandata, – usvojeno.
3. Donošenje Odluke o početku mandata novoizabrane Uprave društva – direktora na mandat od četri godine, – usvojeno.
4. Različito.


Dana 15.04.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
2. Donošenje Odluke o imenovanju Uprave društva – direktora Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, – usvojeno.
3. Različito.


Dana 09.04.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
2. Donošenje Odluke o imenovanju direktora Društva, – odluka nije donesena.
3. Različito.


Dana 25.02.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
2. Analiza i usvajanje Financiskog plana za 2019. godinu, – usvojeno.
3. Različito. – Zamolbe NK Dobra Ogulin i Udruge slijepih “Šestočka” iz Pleternice – odbijene.


Dana 10.01.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
2. Različito. – Direktoru društva Ugovor o pravima i obavezama produžuje se do 15.04.2019. godine.


Dana 20.12.2018. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
2. Izvješće o realizaciji i stanju projekata, – usvojeno.
3. Različito. – Zamolbe Udruge Hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata, Udruge za očuvanje filmske baštine iz Zagreba, Udruge slijepih “Šestočka” iz Pleternice – odbijene.


Dana 28.09.2018. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
2. Izvješće o poslovanju Društva za I – VI 2018. godine, – usvojeno.
3. Izvješće o realizaciji Projekata, – usvojeno.
4. Zamolbe NK Ogulinu, Građanska inicijativa “Istina o Istambulskoj”, Udruga Hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata, – odbijene.
Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, stanica Ogulin za učestvovanje u čišćenju Zagorske Mrežnice donirat će se iznos od 5.000,00 kn. – usvojeno.


Dana 08.05.2018. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
2. Izvješće o poslovanju za 2017. godinu – usvojeno.
3. Informacija o stanju projekta “Aglomeracija Ogulin”.
4. Informacija o stanju projekta “Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe Ogulin”.
5. Različito.


Dana 11.12.2017. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
2. Financisko Izvješće o poslovanju Društva za period I-IX – usvojeno.
3. Izvješće o kvalifikacionoj strukturi radnika Društva – usvojeno.
4. Donošenje Odluke o daljnjim radnjama u vezi odbijanja tužbe Općine Plaški kao neosnovane na Županijskom sudu Karlovac – usvojeno.


Dana 27.09.2017. godine održana je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Trgovačkog
društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin – usvojeno.


Dana 24.04.2017. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje zapisnika sa 9-te sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
2. Izvješće o poslovanju Društva za 2016. godinu – usvojeno.
3. Zamolba Udruge Oda prijateljstvu iz Ogulina – usvojeno.


Dana 23.02.2017. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1.Analiza i usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno,
2. Prijedlog Finanijskog plana za 2017. godinu – usvojeno,
3. Prijedlog Plana nabave za 2017. godinu – usvojeno,
4. Zamolba Opće bolnice i bolnice branitelja domovinskog rata Ogulin – usvojena,
Prijedlog Povjerenstva za optis potraživanja od kupaca za vodne usluge – usvojeno.


Arhiva – Sjednice Nadzornog odbora 2013., 2014., 2015. i 2016.