Odluke Skupštine i NO

Sjednice skupštine

Dana 18.08.2020. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za 2019. godinu.
2. Temeljem utvrđenih financiskih izvještaja iskazana dobit poslije oporezivanja za 2019. godinu u iznosu od 85.867,15 kn raspoređuje se u zadružnu dobit.
3. Na prijedlog Uprave Društva utvrđuju se godišnja Financiska izvješća za 2019. godinu:
– bilanca,
– račun dobiti i gubitka,
– bilješke uz financijske izvještaje.


Dana 12.12.2019. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Grad Ogulin, OIB 58264108511, Ogulin, B.Frankopana 11. prenosi svoj poslovni udio nominalne vrijednosti od 19.200,00 kuna na Općinu Saborsko OIB 97869213325, Saborsko, Senj 44.
2. Grad Ogulin, OIB 58264108511, Ogulin, B.Frankopana 11. prenosi svoj poslovni udio nominalne vrijednosti od 76.800,00 kuna, na Općinu Plaški OIB 74736628477 Plaški, 143. Domobranske pukovnije 5.
3. Temeljem donijete Odluke o prijenosu poslovnog udjela na Općinu Saborsko sklopit će se Ugovor o prijenosu poslovnog udjela na Općinu Saborsko, a za potpisivanje Ugovora o prijenosu poslovnog udjela zadužuje se Gradonačelnik grada Ogulina.
4. Temeljem donijete Odluke o prijenosu poslovnog udjela Grada Ogulina na Općinu Plaški sklopit će se Ugovor o prijenosu poslovnog udjela na Općinu Plaški, a za potpisivanje istog Ugovora o prijenosu poslovnog udjela zadužuje se Gradonačelnik grada Ogulina.


Dana 27.11.2019. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Društvo raspolaže temeljnim kapitalom u iznosu od 2.060.800,00 kuna i unesen je u društvo u cijelosti u novcu, stvarima i pravima, a utvrđen je po knjigovotstvenoj vrijednosti iskazanoj u bilanci stanja na dan 31.12.1995. godine sukladno Odluci o osnivanju.
Članovi Društva drže poslovne udjele kako slijedi:
1.) GRAD OGULIN, OIB 58264108511, Ogulin, Bernardina Frankopana 11, imatelj je jednog poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 1.922.700,00 kuna, unesen u cijelosti u novcu, stvarima i pravima.
2.) OPĆINA JOSIPDOL, OIB 65506283455, Josipdol, Ogulinska 12, imatelj je jednog poslovnog udjela u nominalnom iznosu 98.700,00 kuna, unesen u cijelosti u novcu, stvarima i pravima.
3.) OPĆINA TOUNJ, OIB 55680038973, Tounj, Linije 3/B, imatelj je jednog poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 39.400,00 kuna, unesen u cijelosti u novcu, stvarima i pravima.
Članovi društva imaju 100% udjela u Društvu.
Poslovni udio člana društva u društvu srazmjeran je njegovu ulogu u Društvu.
Član Društva GRAD OGULIN ovom Odlukom dijeli postojeći poslovni udio na 3 (slovima: tri) dijela i temeljem ove Odluke drži u Društvu 3 (slovima: tri) poslovna udijela kako slijedi:
GRAD OGULIN, 58264108511, Ogulin, Bernardina Frankopana 11 imatelj je 3 (slovima: tri) poslovna udjela i to poslovnog udjela pod rednim brojem:
1. (jedan) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 1.820.700,00 kuna, unesen u cijelosti u novcu, stvarima i pravima,
2. (dva) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 76.800,00 kuna, unesen u cijelosti u novcu, stvarima i pravima,
3. (tri) poslovni udjel u nominalnom iznosu od 19.200,00 kuna, unesen u cijelosti u novcu, stvarima i pravima,
Direktor Društva obvezuje se izmjenu iz ove Odluke provesti u Knjizi poslovnih udjela Društva, te dostaviti Sudskom registru novi popis članova Društva sukladno odredbi čl. 410. Zakona o trgovačkim društvima.

2. Zbog podjele poslovnog udijela Grad Ogulin potrebno je izvršiti izmjene i dopune Društvenog ugovora o osnivanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin od 30.09.2016. godine.
Predmet poslovanja Društva su slijedeće djelatnosti:
– djelatnost javne vodoopskrbe
– djelatnost javne odvodnje.
Osim djelatnosti iz prethodnog stavka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti ako se one u manjem opsegu i uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti. Za provedbu ove Odluke zadužuje se predsjednik Skupštine društva Dalibor Domitrović.


Dana 22.10.2019. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini je donijeta slijedeća ODLUKA:

1. Prihvaća se Izvješće o forenzičkom vještačenju u Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin.


Dana 10.09.2019. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini je donijeta slijedeća ODLUKA:

1. Prihvaća se Izvješće direktora Društva o provedenim radnjama vezano za otkazivanje ugovora o radu u Društvu.


Dana 24.05.2019. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za 2018. godinu.
2. Temeljem utvrđenih financijskih izvještaja iskazana dobit poslije oporezivanja za 2018. godinu u iznosu od 156.051,00 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.
3. Na prijedlog Uprave Društva utvrđuju se godišnja Financijska izvješća za 2018. godinu: bilanca, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijske izvještaje.
4. Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za period 2017. – 2018. godine.


Dana 20.09.2018. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Predsjedniku Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada za njegov rad u visini od 600,00 kuna netto, a članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada za njihov rad u visini od 500,00 kuna netto sa primjenom od 01.10.2018. godine.
2. Trgovačko društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin pokrenut će aktivnosti oko radnji potrebnih za pripajanje vodoopskrbnog sustava Saborsko u Trgovačko društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin.


Dana 24.05.2018. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za 2017. godinu.
2. Temeljem utvrđenih financiskih izvještaja iskazana dobit poslije oporezivanja za 2017. godinu u iznosu od 459.641,98 kune raspoređuje se u zadržanu dobit.
3. Na prijedlog Uprave Društva utvrđuju se godišnja financiska izvješća za 2017. godinu: bilanca, račun dobiti i gubitaka i bilješke uz financijske izvještaje.


Dana 21.09.2017. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Prije isteka četverogodišnjeg mandata, a temeljem Odluke Gradskog vijeća grada
Ogulina Klasa: 023-01/17-01/113. Urbroj: 2133/02-02-17-1. na sjednici održanoj dana
05. rujna 2017. godine, a zbog predlaganja novih članova NO prestaje važiti Odluka o
predlaganju kandidata za izbor člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o. Ogulin (Glasnik Karlovačke županije br. 32/14.).
Sa danom 21.09.2017. godine ispred osnivača grada Ogulina razrješuju se dosadašnji
članovi Nadzornog odbora

1. Ivica Francetić, OIB 47565003737, Desmerice, Ogulin, Desmerice 52 A,
2. Ivica Vuković, OIB 05397946816, Zagorje, Ogulin, Luketići 77 B,
3. Josip Luketić, OIB 75384655721, Ogulin, Podvrh II/42.

2. Za članove Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Ogulin ispred osnivača Grada Ogulin, a na vrijeme od četiri (4) godine počam
od 21.09.2017. godine imenuju se:

1. IVAN VUKOVIĆ OIB 16215869616, Ogulin, Škrile I/45,
2. ŽELJKO TONKOVIĆ OIB 36941064733, Sveti Petar, Sveti Petar 96/e,
3. MIRA TURKOVIĆ OIB 61144867832, Ogulin, Pešćenica 54


Dana 16.05.2017. godine održana je sjednica Skupštine Trgovačkog društva Vodovod i
kanalizacija d.o.o.
Na Skupštini su donijete slijedeće ODLUKE:

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za 2016. godinu.
2. Temeljem utvrđenih financiskih izvještaja iskazana dobit poslije oporezivanja za 2016. godinu u iznosu od 252.796,94 kune raspoređuje se u zadržanu dobit,
3. Na prijedlog Uprave Društva utvrđuju se godišnja Financiska izvješća za 2016. godinu: bilanca, račun dobiti i gubitaka i bilješke uz financijske izvještaje.


Arhiva – Sjednice skupštine 2013., 2014., 2015. i 2016.

 

Sjednice Nadzornog odbora

Dana 18.08.2020. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 15-te sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
2. Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za 2019. godinu, – usvojeno.
3. Usvojena je zamolba Hrvatske gorske službe za spašavanje Stanica Ogulin za doniranje 5.000,00 kuna.


Dana 12.03.2020. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 14-te sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
2. Prijedlog Odluke o kriterijima i visini poticajne otpremnine radi odlaska Radnika u mirovinu, a temeljem sporazuma sklopljenog između Poslodavca i Radnika, – usvojeno.
3. Različito.


Dana 12.12.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Donošenje Odluke o prijenosu poslovnog udjela Grada Ogulina na Općinu Saborsko, – usvojeno.
2. Donošenje Odluke o prijenosu poslovnog udjela Grada Ogulina na Općinu Plaški, – usvojeno.
3. Donošenje Odluke o zaključivanju Ugovora o prijenosu poslovnog udjela Grada Ogulina na Općinu Saborsko, – usvojeno.
4. Donošenje Odluke o zaključivanju Ugovora o prijenosu poslovnog udjela Grada Ogulina na Općinu Plaški, – usvojeno.
5. Različito.


Dana 27.11.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 12-te sjednice Nadzornog Odbora, – usvojeno.
2. Davanje suglasnosti na Odluku Skupštine društva o podjeli poslovnog udjela Grada, – usvojeno.
3. Davanje suglasnosti na Odluku Skupštine društva o promjeni Društvenog ugovora o osnivanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin (potpuni tekst od 30.09.2016. godine), te Odluke o utvrđivanju predmeta poslovanja, – usvojeno.
4. Različito. – Hrvatskoj gorskoj službi za spašavanje stanica Ogulin donira se iznos od 5.000,00 kn za čišćenje Zagorske Mrežnice. – usvojeno.


Dana 17.10.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 10-te i 11-te sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
2. Izvješće o forenzičkom vještačenju u Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, – usvojeno.
3. Različito. – Zamolba Udruge roditelja s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom “Radost” Ogulin donira se iznos od 2.500,00 kn. – usvojeno.


Dana 10.09.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Izvješće direktora Društva o provedenim radnjama vezano za otkazivanje ugovora o radu u Društvu, – usvojeno.
2. Različito.


Dana 17.05.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
2. Izvješće o poslovanju Društva za 2018. godinu, – usvojeno.
3. Popis vozila i opreme kojima Društvo raspolaže, – usvojeno.
4. Različito.


Dana 16.04.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
2. Donošenje Odluke o razrješenju Uprave društva – direktora radi isteka četverogodišnjeg mandata, – usvojeno.
3. Donošenje Odluke o početku mandata novoizabrane Uprave društva – direktora na mandat od četri godine, – usvojeno.
4. Različito.


Dana 15.04.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
2. Donošenje Odluke o imenovanju Uprave društva – direktora Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, – usvojeno.
3. Različito.


Dana 09.04.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
2. Donošenje Odluke o imenovanju direktora Društva, – odluka nije donesena.
3. Različito.


Dana 25.02.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
2. Analiza i usvajanje Financiskog plana za 2019. godinu, – usvojeno.
3. Različito. – Zamolbe NK Dobra Ogulin i Udruge slijepih “Šestočka” iz Pleternice – odbijene.


Dana 10.01.2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
2. Različito. – Direktoru društva Ugovor o pravima i obavezama produžuje se do 15.04.2019. godine.


Dana 20.12.2018. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
2. Izvješće o realizaciji i stanju projekata, – usvojeno.
3. Različito. – Zamolbe Udruge Hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata, Udruge za očuvanje filmske baštine iz Zagreba, Udruge slijepih “Šestočka” iz Pleternice – odbijene.


Dana 28.09.2018. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora, – usvojeno.
2. Izvješće o poslovanju Društva za I – VI 2018. godine, – usvojeno.
3. Izvješće o realizaciji Projekata, – usvojeno.
4. Zamolbe NK Ogulinu, Građanska inicijativa “Istina o Istambulskoj”, Udruga Hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata, – odbijene.
Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, stanica Ogulin za učestvovanje u čišćenju Zagorske Mrežnice donirat će se iznos od 5.000,00 kn. – usvojeno.


Dana 08.05.2018. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
2. Izvješće o poslovanju za 2017. godinu – usvojeno.
3. Informacija o stanju projekta “Aglomeracija Ogulin”.
4. Informacija o stanju projekta “Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe Ogulin”.
5. Različito.


Dana 11.12.2017. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
2. Financisko Izvješće o poslovanju Društva za period I-IX – usvojeno.
3. Izvješće o kvalifikacionoj strukturi radnika Društva – usvojeno.
4. Donošenje Odluke o daljnjim radnjama u vezi odbijanja tužbe Općine Plaški kao neosnovane na Županijskom sudu Karlovac – usvojeno.


Dana 27.09.2017. godine održana je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Trgovačkog
društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin – usvojeno.


Dana 24.04.2017. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1. Analiza i usvajanje zapisnika sa 9-te sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
2. Izvješće o poslovanju Društva za 2016. godinu – usvojeno.
3. Zamolba Udruge Oda prijateljstvu iz Ogulina – usvojeno.


Dana 23.02.2017. godine održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

1.Analiza i usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno,
2. Prijedlog Finanijskog plana za 2017. godinu – usvojeno,
3. Prijedlog Plana nabave za 2017. godinu – usvojeno,
4. Zamolba Opće bolnice i bolnice branitelja domovinskog rata Ogulin – usvojena,
Prijedlog Povjerenstva za optis potraživanja od kupaca za vodne usluge – usvojeno.


Arhiva – Sjednice Nadzornog odbora 2013., 2014., 2015. i 2016.